BORDOVSKÝ, T. Autonomní pozicionér řízený mikrokontrolérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Student se zadanému tématu věnoval velmi intenzivně. Zcela splnil všechny body zadání, některé části navíc rozšířil. Pozicionér je plně funkční. Textová část práce je přehledná, bez chyb, plně dokumentovaná dilčími výsledky. Úroveň a rozsah práce značně převyšují obvyklý standard bakalářské práce, čehož důkazem je i prvenství ve fakultním kole soutěžní konference Student EEICT 2011.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Povalač, Aleš

Bakalářská práce se detailně zabývá návrhem komplexního systému autonomního pozicionéru. Svým rozsahem a úrovní zejména hardwarového návrhu zařízení je práce vysoce nadprůměrná. Požadavky zadání byly zcela splněny, přílohy obsahují ucelenou dokumentaci vyvinutého zařízení včetně fotografií prototypu. Drobné výhrady lze mít k vytvořenému firmwaru, který není členěn do více souborů a využívá velmi mnoha globálních proměnných. Oba tyto faktory mají vliv na přehlednost a tudíž na problematické odhalování chyb. Text práce místy obsahuje překlepy. Přes tyto výtky hodnotím předloženou práci jako nadstandardní z hlediska rozsahu i originality řešení konstrukce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Odborná úroveň práce A 49/50
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 39204