STROUHAL, M. Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Martin

Student nastudoval problematiku filtrace signálů EKG a v práci ji popsal. Realizoval Lynnovy filtry na odstranění driftu a síťového rušení a otestoval je na dostupných signálech. Tuto část zadání bakalářské práce student splnil. V zadání byl dále požadován návrh blokového schématu banky filtrů, jejichž výstupem budou signály vhodné pro detekci významných bodů. Návrh této banky filtrů, stejně jako jejich realizace v práci chybí. V teoretické části práce postrádám rozbor problematiky detekce významných bodů signálu EKG. Po odborné stránce je část práce věnovaná filtraci zpracována dobře. Po formální stránce je práce zcela nedostatečná. Práce obsahuje velké množství překlepů, které jsou přítomny dokonce i v úvodu, obsahu a anotaci. Části textu jsou zarovnány do bloku, zatímco jiné nikoliv. Některé obrázky mají velmi špatnou kvalitu. Aktivita studenta během semestru byla nízká a práci si s předstihem nenechal zkontrolovat. Seznam použité literatury má na bakalářskou práci přiměřený rozsah, nicméně až na jednu vyjímku jde o tituly v češtině. V seznamu navíc chybějí i tituly doporučené v zadání bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 5/20
Formální zpracování práce F 5/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
40

Posudek oponenta

Smital, Lukáš

Bakalářská práce pojednává především o filtraci EKG signálu, zejména se zabývá odstraněním driftu izolinie, potlačením síťového brumu a detekcí QRS komplexu. To ovšem ne zcela odpovídá zadání, jehož požadavkem bylo předzpracování signálu EKG pro detekci významných bodů, jako jsou začátek a konec vlny P, hranice QRS komplexu a konec vlny T a vytvoření banky filtrů směřující k této detekci (nikoliv však detekce samotná). Metoda pro detekci hranic QRS komplexu je nejasná, opět chybí filtry pro zvýraznění vln P a T a není zde ani požadované blokové schéma banky filtrů. Z práce mám pocit, že nikam nesměřuje ani z ní nic relevantního nevyplívá. Jakoby student vůbec nepochopil zadání a postup nekonzultoval s vedoucím. Veškeré úsilí autor směřuje k návrhu Lynnových filtrů pro potlačení driftu, kde je pečlivě vybírán mezní kmitočet na základě testování R-R intervalů a k návrhu pásmové zádrže pro 50Hz rovněž pomocí Lynnových filtrů, kde je testována nejvhodnější šířka potlačovaného pásma. Jakým způsobem tyto kapitoly zapadají do konceptu práce, student neuvádí. Po formální stránce má práce nedostatky zejména v kvalitě obrázků (např. obr. 9), velice častých překlepech a textem na mnoha místech nezarovnaným do bloku. Vzorec (14) se zbytečně a se stejným popisem opakuje jako vzorec (18) a ještě jako (28).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 5/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
45

eVSKP id 39427