ŠEBELA, R. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor sestavil bakalářskou práci formou širší rešerše, doplněné stručným výběrem produktů 2 významných firem. V úvodní části jsou poměrně podrobně představeny těžkoobrobitelné materiály. Následuje rozbor metod k jejich obrábění, rovněž vcelku podrobný, zaměřený na standardní i nekonvenční metody. Nástroje jako prostředek k obrábění mají vyhrazenu samostatnou kapitolu. Na ni navazuje rozbor faktorů souvisejících s výrobním prostředím. Úvahy jsou zakončeny zmíněným výběrem produktů 2 firem. Kvůli vhodnější přehlednosti textové části je řada teoretických náležitostí přesunuta do přílohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

V předložené bakalářské práci je řešena technologicky zajimavá problematika obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Práce je rozčleněna do sedmi částí. K předložené bakalářské práci mám následující připomínky. a) Podkapitola 1.1 a 1.2 je uvedena pod stejným názvem. Členění kapitoly 2 není metodicky vhodné - konvenční a nekovenční technologie. b) Příloha 1(1/6) - vztah (3.5)-neplatí při platnosti předchozích vztahů - jednotky. c) L22, obr.3.15 -tvarový záhlubník není fréza. d) Název 5.kapioly s oledem na její obsah je problematický. e) L42-AD-špatná jednotka, FcNi, FfNi se ztahují na polhu zubu i. f) L43-e má rozměr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Práce s literaturou včetně citací B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49237