JANOUTOVÁ, R. Matematické modelování pomocí L-systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Martišek, Dalibor

Práce se zabývá L-systémy, které tématicky patří do teorie gramatik a jejich hlavní aplikace spadají do počítačové grafiky. Zadání práce bylo splněno. Práce obsahuje přehled L-systémů, vzhledem k rozsahu práce místy až příliš podrobný a některé typy L-systémů jsou tak zmíněny jen velmi stručně - viz kpt. 1. 2. Stylisticky a jazykově hodnotím práci jako průměrnou, softwarové řešení je výborné. Diplomantka pracovala se zájmem a téměř zcela samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Procházková, Jana

Bakalářská práce se zabývá L-systémy, jejich teoretickým základem a použitím. Členění je uspořádáno logicky a vzhledem k šíři daného tématu obsahuje jen základní informace. L-systémy jsou skupinou fraktálů definovaných ve své nejjednodušší podobě pomocí regulárních nebo bezkontextových přepisovacích gramatik. V celé práci se však nevyskytují slova fraktál a gramatika, čímž práce mírně ztrácí na kontextu. Dále v práci nejsou uvedeny žádné odkazy na literaturu, kde by s k daným problémům našlo více informací a také autorka neuvádí zdroje ilustračních obrázků. Jazyková i grafická úroveň práce je průměrná. Formulace typu …dá se nastavit, ...pomocí nichž se dají vytvářet, nejsou vhodné. Práce by potřebovala stylisticky upravit některé pasáže. Vhodné by bylo také větší rozlišení například obr. 2.1, 2.3. K programové části nemám žádné výhrady, programovací schopnosti autorky jsou velmi dobré.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 28963