SÚKENÍK, J. Tepelný model synchronního motoru s permanentními magnety s přímým připojením na síť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Marek

Cílem diplomové práce bylo vytvořit tepelný model synchronního motoru s permanentními magnety s přímým připojením na síť založený na metodě tepelných sítí. Student na své diplomové práci pracoval zodpovědně a systematicky a své postupy pravidelně konzultoval s vedoucím. Pro zajištění správné funkce vytvořeného tepelného modelu bylo nutné provést identifikaci vybraných parametrů modelu s využitím laboratorních měření na reálném vzorku motoru. Jedná se o parametry, které je velmi obtížné predikovat – například tepelný odpor ložisek, závislosti součinitelů přestupu tepla v různých částech stroje na otáčkách, součinitele stykových tepelných odporů apod. Hodnoty těchto parametrů byly identifikovány s využitím dvou odlišných numerických metod. S využitím této identifikace byla v obou případech zajištěna velmi dobrá shoda měřených teplot s teplotami vypočtenými pomocí tepelného modelu. Nad rámec diplomové práce byl kromě tepelného modelu založeného na metodě tepelných sítí vytvořen také konečnoprvkový tepelný model realizovaný v programu Ansys Workbench. Za zmínku stojí, že tento model byl z velké části parametrizován pomocí programu vytvořeném v jazyku Python, čímž bylo možné významně urychlit jinak zdlouhavé ruční nastavování simulace. Získaných poznatků bude možné v budoucnu zužitkovat například pro využití takto parametrizovaných konečnoprvkových tepelných modelů pro ověření jednodušších tepelných modelů založených na metodě tepelných sítí. Výsledná diplomová práce má velmi dobrou úroveň zpracování. Všechny body zadání byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Cipín, Radoslav

Diplomant se ve své práci zabývá tvorbou tepelného modelu synchronního motoru s permanentními magnety s přímým připojením na síť. V rámci práce student prezentoval základní fyzikální principy přenosu tepla, způsob výpočtu tepelných odporů pro elementární geometrické útvary a jejich použití při tvorbě tepelného modelu zvoleného stroje. Vytvořený tepelný model porovnal s měřením a dodatečně korigoval jeho parametry tak, aby predikované teploty odpovídaly teplotám změřeným pro libovolné zatížení měřeného stroje. Při vypracování práce diplomant dostatečně čerpal ze zahraničních zdrojů, a i ze samotného technického zpracování předložené diplomové práce je zřejmé, že se student ve zvolené problematice velmi dobře orientuje a dokáže úspěšně aplikovat získané znalosti a inženýrský přístup při návrhu relativně složitých úloh. Zde je možné pouze vytknout to, že by bylo vhodné, aby diplomant ve své práci uvedl číselné velikosti jednotlivých parametrů tepelné sítě zobrazené na Obr. 4.3. Po stránce formální je práce psána velmi pečlivě a až na malé drobnosti se zde nevyskytují žádné gramatické chyby. Závěrem je tedy možné konstatovat, že zadání diplomové práce bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 151635