KARLUBÍKOVÁ, M. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

V diplomové práci je řešen podnikatelský plán s obchodní tématikou z relativně nezvyklé oblasti obchodu s lidskými vlasy. Autorka prokázala dobré praktické znalosti jak o produktu, kterým se plán zabývá, tak o jeho využití. Současně prokázaná znalost trhu může být dobrým předpokladem pro realizaci navrženého podnikatelského plánu, se kterou autorka počítá. Dobrou oporou pro naplnění podnikatelských ambic může být i finanční plán, který je součástí realizační části práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kelemenová, Jana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54617