ČERVENÝ, V. Parametrický výpočtový model zásobníku nepotravinářských sypkých hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Maňas, Pavel

Student podle mého názoru splnil zadání bakalářské práce. Byl schopen pracovat samostatně, výraznější pomoc potřeboval pouze při řešení nekompatibility sw použitého pro výukové účely a pro samostatnou práci studentů. Výsledek práce, parametrický model zásobníku je podle mého názoru dobře využitelný v praxi, kdy u firem, které se zabývají jejich výrobou, umožní rychlý koncepční návrh a jeho pevnostní ověření a z toho vyplývající pružné vytvoření obchodní nabídky pro obchodní partnery.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kvarda, Daniel

Předložená bakalářská práce se zabývá automatizací procesu návrhu zásobníku sypkých hmot. V první části je detailně popsána teorie výpočtu namáhání nádoby zásobníku a jeho dílčích prvků. Na konci této části chybí analýza a zhodnocení poznatků. Text tedy nemá charakter kritické rešerše. Přestože rešerše obsahuje informace o výpočtu a návrhu zásobníku, nejsou tyto informace nijak dále použity, a tudíž lehce postrádají smysl v textu práce. Část zabývající se parametrizací a implementací v softwaru je kvalitně a detailně popsána. Hodilo by se zde schéma, které ukazuje, jak data přechází mezi softwary a jak se s nimi nakládá. Zcela zde chybí samotná parametrizace výpočtového modelu v MKP. V textu práce je také zmíněno, že je důležité kontrolovat vzpěrnou stabilitu nohou. Avšak ve výpočtovém modelu toto není nijak adresováno. Přestože jsou výsledky na velmi dobré úrovni, chybí zde splnění některých dílčích cílů a samotný text práce není dobře zpracován.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 136920