FOJTÁŠKOVÁ, H. Kontaminace při výrobě polovodičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Vladimír

Studentku chválím za zodpovědnou a cílevědomou práci. Vznikla tak studie s velice zajímavými a cennými výsledky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Salyk, Ota

1. Splnění požadavků zadání Zadání bylo splněno bez výhrad v rámci možností. 2. Logické členění práce Je správné. 3. Kvalita zpracování výsledků Je velmi dobrá. 4. Interpretace výsledků, jejich diskuse Výsledky byly interpretovány podle mého soudu správně. Udávají relativní koncentraci kontaminace jako důležitý technologický parametr pro daný způsob měření v hodnotách plošné koncentrace částic atomů/cm2. Neuvádí se tloušťka analyzované vrstvy vzorku, která by umožnila vypočíst objemovou koncentraci v atomech/ cm3 nebo jednotkách ppm-ppb. Každá koncentrace uvedená v tabulce je zřejmě výsledkem statistického zpracování řady měření. Postrádám zdůraznění, že výsledky jsou platné pouze pro daný způsob měření a pro dané přístroje B 5. Využití literatury a její citace Citace jsou správné a počet 21 je přiměřený 6. Úroveň jazykového zpracování Jazykové zpracování je na kvalitní úrovni. Některé termíny a spojení však prozrazují, že studentka při překladu z angličtiny zatím nepronikla do terminologie používané v české odborné spoilečnosti (pásmo energií místo pás, rostoucí místo rostený, nosič náboje místo nositel, iontový svazek místo paprsek) 7. Formální úroveň práce – celkový dojem Práce je formálně kvalitně zpracována, někdy však příliš stručně na úkor srozumitelnosti. • Ne všechny zkratky jsou v seznamu zkratek v závěru, u některých zkratek chybí jejich celoslovný anglický význam, seznam zkratek není abecedně seřazen. • Popis měřící metody TXRF se zmiňuje o totálním odrazu rentgenového paprsku na vzorku při dopadu pod velmi malým úhlem. Postrádám vysvětlení mechanismu. 8. Závěry práce a jejich formulace Práce je na dobré úrovni. Je standardní rozsahem i množstvím zajímavých výsledků. Používá špičkové analytické přístroje a zařízení, především pro monokrystalický karbid křemíku, jehož technologie je mladá a velmi náročná. Práce je přínosná především pro konkrétní technologickou laboratoř a výrobu. Pro obecnější platnost by bylo potřeba lépe kvantifikovat analyzované vzorky nebo odkázat se na použití obecných standardů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 138892