CINTULOVÁ, T. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je vytvoření softwarové aplikace sloužící ke zhodnocení stávající situace společnosti. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autorka využila vybrané literární zdroje a sestavila srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autorka analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů a vytvořené aplikace. V návrhové části autorka prokázala schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Významnou součástí práce je aplikace vytvořená v prostředí VBA. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou adekvátně zvoleny. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě. Otázka k obhajobě: Jak byste posuzovala přesnost vypočtených predikcí?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotná, Veronika

Práce je psána jasně, přehledně, vyložené statistické metody jsou použity k analýze reálných dat. Autorka prokázala schopnost aplikovat teoretické poznatky k získání praktických výstupů. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 142610