NĚNIČKA, M. Optimalizace výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Bakalářská práce se zabývá návrhem zeštíhlení procesů výrobní linky dvou variant výrobku MJC, který umožní navýšení výrobní kapacity linky o 15%. Pro řešení autor využil metodiku DMAIC, stanovení a výpočet výrobních ukazatelů a metod štíhlé výroby. Analytická i návrhová část jsou velmi detailně zpracované. V bakalářské práci je uvedeno poměrně velké množství navržených změn. Každý z uvedených návrhů je doplněn ekonomickým zhodnocením. Bakalářská práce je svým rozsahem a navrženým řešením komplexní a okamžitě využitelná pro realizaci změn vedoucím k navýšení výrobní kapacity.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležel, Jaromír

Předmětem této bakalářské práce je optimalizace výrobní linky s využitím nástrojů Lean Six Sigma. V teoretické části student vysvětluje odborné pojmy a zabývá se metodikou Lean Six Sigma a vybranými nástoji štíhlé výroby. V navazující analytické části autor práce nejprve krátce představuje společnost a produkt,vyráběný na dotčené výrobní lince. Dále je v analytické části definován současný stav procesu výroby a identifikovány příležitosti nezbytné pro zvýšení výstupu výrobní linky dle požadavku zákazníka. Vzhledem ke svému současnému působení a dosaženým zkušenostem v praxi má student možnost zapracovat do své práce reálné poznatky a z bakalářské práce je patrné pochopení danné problematiky. Velice kladně hodnotím použití metody DMAIC a zejména pak návrhovou část, do které autor zahrnul ověření finálně zvoleného řešení v praxi. Jako mírný nedostatek hodnotím absenci porovnání trendů před a po v rámci ověření trendů PPH u kontrolní fáze. Po celkovém posouzení věcné a obsahové náplně lze prohlásit, že je tato práce zpracována přehledně a její výsledky odpovídají dosaženým zkušenostem a vzdělání. Na základě naplnění cíle doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 143094