VOLEK, R. Aktivní ochrana a monitoring nabíjecích zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Petyovský, Petr

Zadání bakalářské práce studenta Radima Volka bylo zadáním, na jehož tvorbě se student již od počátku aktivně podílel. Zadání této práce bylo vytvořeno ve spolupráci s externím společností NXP Semiconductor, Czech republic, kde byl student zaměstnán jako stážista. V rámci řešení práce tak student komunikoval i s externím konzultantem Ing. Josefem Tkadlecem ze zadavatelské společnost, který vypracoval posudek konzultanta práce. Zde konzultant vyzdvihuje schopnost studenta se rychle zorientovat v dané problematice, jeho schopnost pracovat samostatně a kompletně splnit zadání. Konzultant také popisuje skutečnost, že student byl jeden z prvních vývojářů v jeho teamu, kdo použil nový nástroj FreeMASTER 3.0 a jeho funkce následně prezentoval ostatním teamovým kolegům. Konzultant hodnotí studenta stupněm A. Úkolem studenta bylo pro existující testovací laboratorní přístroj určený pro ověřování spolehlivosti bezdrátového nabíjení experimentálních zařízení navrhnout a realizovat systém, které umožní ochranu a monitoring celého nabíjecího zařízení během dlouhodobých testů spolehlivosti. Cílů práce bylo dosaženo. Student dokázal zvolit vhodné senzory pro měření teploty a nabíjecího proudu a pomocí relé zajistit odpojení laboratorního přístroje v případě překročení limitních hodnot teploty nebo nabíjecího proudu. Zvolil vhodný mikrokontroler, navrhl pro něj firmware a realizoval komunikaci s nadřazeným systémem a také vizualizaci i modifikaci parametrů s pomocí PC nástroje FreeMaster. Do ochranného systému následně také implementoval možnost ukládání naměřených dat do online úložiště, kde jsou tedy aktuálně změřená data včetně historie dostupná i vzdáleně. Student věnoval řešení práce dostatek času, jednotlivé úkoly si už v počátcích řešení práce vhodně rozvrhl. Konzultace navštěvoval pravidelně a byl iniciativní. Průběžné výsledky své práce přihlásil také do studentské soutěže EEICT. Dosažené výsledky i formální zpracování práce jednoznačně svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Díky dosaženým výsledkům, úrovní zpracování textu i práci s literaturou lze na práci pohlížet jako na velmi dobře zpracované dílo. Předložené práci proto navrhuji hodnocení: Velmi dobře – B. (84)

Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Macho, Tomáš

Úkolem pana Radima Volka bylo navrhnout a realizovat monitorovací zařízení, které by monitorovalo teploty a proudy ve vybraných místech zařízení pro automatické testování bezdrátového nabíjení akumulátorů. Monitorovací zařízení má zaznamenávat teploty a proudy. V případě překročení nastavených mezí je požadováno odpojení testovacího zařízení od napájení. Zaznamenané hodnoty proudů a teplot mají být k dispozici přes webové rozhraní. Náročnost zadání považuji za odpovídajícím požadavkům kladeným na zadání bakalářské práce. Bakalářská práce je členěna do 8 kapitol a obsahuje cca 55 stran textu. Na začátku práce (kapitola 2) autor popisuje principy bezdrátového nabíjení, automatické testovací zařízení pro bezdrátové nabíjení akumulátorů a výchozí informace pro konstrukci monitorovacího zařízení. V kapitole 3 student dle mého názoru zbytečně popisuje principy snímačů teploty a různé metody měření proudů. Informace uvedené v této kapitole lze nalézt v mnoha učebních textech a knihách. V kapitole 4 pan Volek uvádí přehled mikrokontrolérů řady Kinetis, vybírá vhodný vývojový kit pro realizaci monitorovacího zařízení a vývojové prostředí pro vývoj firmware. Kapitolu 5 autor dle mého názoru nevhodně nazval „Realizace – hardwarová část“. Vhodnější název by byl např. „Návrh pomocných obvodů“. Tato kapitola působí dosti chaoticky. Student zde míchá popis pomocných obvodů jako obvod pro připojení NTC termistoru k A/D převodníku nebo obvod pro ovládání relé pomocí výstupu z mikrokontroléru s výběrem prototypovací desky, návrhem desky plošných spojů a mechanickou konstrukcí monitorovacího zařízení. Správný postup by byl navrhnout pomocné elektrické obvody a pak teprve navrhovat desku plošných spojů a mechanické uspořádání. Za zásadní nedostatek považuji, že autor v kapitolách 5.2 a 5.5 neuvádí výpočty hodnot jednotlivých součástek ani kontrolu proudového a výkonového zatížení tranzistoru T (obr. 5.5). V kapitole 6 pan Volek popisuje jednotlivé části firmware pro mikrokontrolér, začlenění aplikace FreeMASTER do jeho softwarového řešení a návrh i realizaci webového rozhraní. Výhrady mám opět k nevhodnému názvu kapitoly „6 Realizace – softwarová část“ i podkapitol 6.1.1 až 6.1.3. V kapitole 7 autor popisuje testování monitorovacího zařízení a jednotlivých softwarových komponent. Zde autor zjistil, že při běhu webové aplikace dochází k výpadkům spojení a domnívá se, že výpadky jsou způsobeny rušením. Není zřejmé, o jaké rušení se jedná, a proč se autor nepokusil podstatu problému vypátrat. Práce je po grafické stránce na solidní úrovni, obsahuje malý počet překlepů. Výhrady mám k chybějícím číslům rovnic (??) na str. 49, 3. odstavec. Dle mého názoru pan Radim Volek splnil všechny body zadání své bakalářské práce a prokázal bakalářské schopnosti. Vzhledem k výše uvedeným výhradám navrhuji hodnotit práci pana Radima Volka známkou C/72 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 127100