ODSTRČILÍK, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Viktor Odstrčilík si přes poněkud méně intenzivní počáteční práci velmi záhy nalezl jednoduchý a životaschopný koncept. Bohužel se mu nepodařilo dle mého nosnou myšlenku patřičně prezentovat a zúročit potenciál, který skýtala. Časová tíseň se projevila na horší kvalitě výsledné prezentace. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Mazalová, Alena

Koncepce areálu parku je moderní a velmi otevřená současným potřebám relaxace a odpočinku. Náplň uzavřených zahrad, kdy tulipány a pomeranče jsou velmi krátkodobou záležitostí a po té se stávají prázdným prostorem v parku, je trochu nedořešená. Projekt by bylo nutné v každém případě řešit ve spolupráci se zahradním architektem. Pozitivní na práci je malé množství nových objektů s maximálním využitím stávajících prostor. Při návrhu nových objektů se podařilo udržet linii koncepce ohrady, která se projevuje i v řešení dispozic. K polevení od důslednosti došlo při řešení fasády kavárny, jelikož přiznaný strop s atikou kazí dojem ohrady, pravděpodobně měl být volen jiný detail napojení prosklené fasády na atiku. Rovněž použití materiálů na jednotlivé ohrady s různou tématikou se nabízí bohatší než jen omezení se na dřevo a sklo. Velký potenciál projektu, jehož koncepce je jednoduchá, moderní a čistá, lze jen velmi obtížně vyčíst díky zpracování projektu, jeho grafické úrovni a množství chyb, které se vyskytují v psaném textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Koncepce je moderní a čistá. Proměna zahrady v park s vloženými zahradami s vlastní tématikou, je odrazem současné doby, kdy se v parcích děje spousta dalších rekreačních aktivit než jen procházení se
Architektonické řešení A Na práci je přínosné maximální soustředění funkcí do stávajícího objektu, kde při minimálnosti úprav se podařilo včlenit nové funkce. Tématické ohrady se však nabízejí v různorodějším materiálovém řešení.
Provozní řešení B Neshledány výrazné nedostatky.
Technicko konstrukční řešení C Neshledány výrazné nedostatky
Formální úroveň F Grafické zpracování je na velmi nízké jak výrazové, tak vypovídající úrovni. Množství chybějících čárek a háčků v textu převyšuje tolerovanou úroveň.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 22980