MACHARA, M. Návrh hydraulického ohraňovacího lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Autor v předložené bakalářské práci hledá alternativní způsob řešení náhonu hydraulického ohraňovacího lisu, snahou je nahradit finančně náročné proporcionální ventily mechanicko-hydraulickým řešením. Prezentovaný finální návrh řešení je poměrně netradiční, ale současně nový a zajímavý. Tento návrh je detailně rozpracován, přičemž je návrh doplněn řadou výpočtů atd. Jediné co v práci postrádám, je větší propracovanost 3D modelu samotného hydraulického ohraňovacího lisu. Práce je jinak na velmi vysoké úrovni a doporučuju ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tůma, Zdeněk

Bakalářská práce se zabývala konstrukčním návrhem hydraulického ohraňovacího lisu. Rešeršní část práce byla zaměřena na teorii ohýbání a ohraňování se zaměřením na typy nástrojů, matric, upínání nástrojů a dále na samotné ohraňovací lisy. V kapitole týkající se návrhu zařízení je v úvodní části podrobně vysvětleno směřování celého návrhu zařízení. Dále jsou navrženy dvě varianty řešení stroje. Následně jsou na základě výpočtu vybrány hydromotory a další části ovládání ohraňovacího lisu. Samotný ohraňovací lis je řešen spíše schematicky, jelikož např. vedení pozbývá detailního propracování. Autor práce se vydal velice zajímavou cestou řešení ovládání ohraňovacího lisu. V tomto případě je diskutabilní cenová úspora oproti využití proporčních ventilů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139742