UČŇOVÁ, K. Hodnocení výkonnosti společnosti COLORprofi, spol. s r.o. na bázi ukazatele EVA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

V průběhu zpracování diplomové práce se diplomantka zajímala o všechny dostupné informace související se zadáním a byla iniciativní a pracovala samostatně. K vlastní diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. Vzhledem k tomu, že diplomantka splnila zadání v plném rozsahu, doporučuji proto, aby byla připuštěna k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mrvová, Miloslava

Zadání diplomové práce charakterizuje současné informační potřeby managementu společnosti v oblasti hospodaření a financí. V práci je patrný autorův důkladný přehled zkoumané problematiky. Práce je přehledná a dává čtenáři jasný pohled na dané téma. Největším přínosem práce je podrobná analýza finančních ukazatelů a jejich vyhodnocení za použití moderních analytických metod. Vlastní návrhy jsou předloženy tak, aby byly pro danou společnost použitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125487