SCHWARZBIER, P. Hnací ústrojí dvouválcového zážehového motoru pro malý osobní automobil [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Diplomant postupoval při řešení jednotlivých etap zadání systematicky, využíval konzultací, dokázal využít jak poznatky z předchozího studia, tak i pracovat s odbornou literaturou. Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Diplomová práce pana Pavla Schwarzbiera obsahuje 45 stran textové části a dále výrobní výkres klikového hřídele. Tato práce se zabývá aktuálními požadavky na moderní spalovací motory, tzv. „downsizing“. Práce obsahuje úvodní desetistránkovou rešerši popisující konstrukci klikového hřídele pro vznětové a zážehové spalovací motory, zmiňuje různé uspořádání klikového hřídele a také způsob výroby klikového hřídele. Diplomat ve své práci zvažuje tři různé uspořádání klikového hřídele s cílem minimalizovat setrvačné síly a momenty při současném zachování vhodného pořadí zážehů. Práce obsahuje rovněž jednoduchý výpočet vlastní frekvence klikového mechanismu. Práci lze jednoznačně vytknout malou propracovanost s ohledem na požadavky na kvalitní diplomovou práci. Práce by měla obsahovat nejen koncepční úvahy, ale taky i konkrétní konstrukční provedení klikového hřídele s ohledem na danou technologii výroby. Výrobní výkres neobsahuje například rádiusy, spravné vyústění kanálků, tepelné zpracování atd., tudíž ho lze považovat pouze jako informativní. Rovněž kapitola „torzní kmitání klikového hřídele“ by mohla být mnohem lépe zpracována. Minimálně by bylo vhodné stanovit vydatnosti rezonancí. Stanovení pouze vlastních frekvencí s konstatováním, že dvacet hodnot kritických otáček motoru leží v rozmezí otáček 2000 až 6000 min-1 je nedostatečné. Celkově však práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 19615