PEŠKOVÁ, K. Analýza reziduí léčiv ve vodách z menších čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravcová, Ludmila

Studentka se ve svojí práci zaměřila na monitoring reziduí léčiv na menších čistírnách odpadních vod. Ve spolupráci s VÚV Brno provedla analýzy vzorků z kořenové čistírny Dražovice a dále ve spolupráci se soukromou firmou byly analyzovány vzorky odpadní vody z domovních čistíren odpadních vod. Tematicky navazovala na svou bakalářskou práci. Studentka byla během laboratorní činnosti samostatná a pracovala spolehlivě. Využívala dostatečně konzultace během řešení svojí práce. Získané výsledky byly patřičně zpracovány, diskuze k nim mohla být trochu rozsáhlejší. Celkově jsem s prací studentky spokojena a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji hodnotím celkovou známkou "výborně / A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Repková, Martina

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou reziduí léčiv v odpadních vodách z čistíren odpadních vod, které slouží pro menší zdroje znečištění. Celá práce má standartní strukturu, je rozčleněna do 18 kapitol a zpracována na 89 stranách. Teoretická část je přiměřeně rozsáhlá a zahrnuje vše kapitoly, které se týkají tématu práce. V experimentální části jsou přehledně uvedeny výsledky. Bylo sledováno velké množství léčiv (celkem 24 typů) a můžeme sledovat data nejen z malých domovních čistíren, ale i z vybrané kořenové čistírny. V kapitole Výsledky a diskuse mi chybí hlubší diskutování výsledků. Porovnání časového období odběru a následné analýzy, srovnání různých typů sledovaných léčiv, popř. uvést i srovnání s koncentracemi sledovaných léčiv ve velkých komunálních ČOV. Často komentujete pouze množství látky, čeho bylo více méně, o jakou látku se jednalo bez podrobnějšího komentáře. Připomínky: Na straně 10 chybě uvedeno číslo zákona, Zákon č. 254/2001 Sb. (Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) byl novelizován a platí číslo 544/2020. Na stranách 13, 48 a 65 chybě uvedeno číslo nařízení, Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., později Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (Nařízení o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech) bylo novelizováno a platí číslo 445/2021. Na straně 19, při psaní konkrétního zákona se píše velké Z (zákon o léčivech…) Na straně 48 by bylo vhodné vložit technické schéma ČOV. Na straně 50 v experimentální části uvádíte popis velké komunální ČOV, kterou jste dle výsledků a diskusí nesledovala. Mimochodem velká komunální ČOV by měla řádově desítky, stovky EO. Přes uvedené připomínky předložená diplomová práce je kvalitní. Oceňuji srozumitelné a přehledné zpracování práce. Práci hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Logické členění práce A
Splnění požadavků zadání A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139323