FIŠER, P. Přehled nových trendů v konstrukci krátkých palných zbraní. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Petr

Student měl za úkol podat přehled konstrukčních provedení krátkých palných zbraní. Bakalářská práce je formulována jasně a návaznosti kapitol jsou dobře promyšleny. Autor provedl shrnutí současného stavu poznání v dané oblasti včetně rozboru historie a trendů budoucího vývoje. Autor uvádí především přelomové body v konstrukcích krátkých palných zbraní kvůli velkému množství podobných konstrukcí. Předložená práce je na velmi dobré odborné i formální úrovni a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit s výše uvedeným celkovým hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hort, Filip

Představená práce splňuje všechny věcné a formální náležitosti kladené na bakalářskou práci. Práce představuje velice pěkně shrnutý historický přehled konstrukčního vývoje krátkých palných zbraní a uvedení současných trendů zvláště v modernizaci příslušenství ke zbraním. V závěru práce je shrnut poznatek malého pokroku v samotném konstrukčním vývoji krátkých zbraní, kde převládají zejména úpravy v použití moderních materiálů. Až na drobné stylistické úpravy a některé malé nedostatky v práci s odkazy je tato bakalářská práce velmi pěkná a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28698