CHUDÁČEK, O. Pokročilá filtrace elektronických důkazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Malina, Lukáš

Bakalářská práce se zaměřuje na implementaci rozšířených možností filtrace elektronických důkazů uložených na open source službě NextCloud. V teoretické části předložená práce popisuje použité technologie a pokročilá kryptografická schémata. Dále práce představuje samostatně stojící filtrační aplikaci a navazuje již finálním řešením, které je přímo integrováno do NextCloud. Výsledkem je funkční pokročilé filtrování souborů, které budou v praxi tvořit elektronické důkazy. Zadání práce bylo tedy splněno. Práce rovněž předkládá i výsledky testování řešení a zamýšlí se i nad dalším rozšířením. Student na tématu aktivně pracoval a zaměření práce pravidelně konzultoval. Po formální stránce obsahuje práce menší nedostatky v podobě překlepů, občas dlouhé formulace a drobné chyby v interpunkci. Práce s literaturou je velmi dobrá, kdy je využito 39 zdrojů. Z toho jsou ale některé zdroje odkazy na technické dokumenty a návody na webu. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením 93 bodů / A.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Dzurenda, Petr

Cíle bakalářské práce považuji za splněné. Student dle zadání implementoval funkční rozhraní pro pokročilou filtraci dat do aplikace NextCloud. Toto rozhraní rozšiřuje původní rozhraní o funkce vyhledávání souborů na základě Jména, Typu, Velikosti, Vlastníka souboru, Data poslední úpravy a Uživatele, který jako poslední upravil soubor. Implementované řešení bylo podrobeno zátěžovým, bezpečnostním a uživatelským testům. Po odborné stránce je práce na dobré úrovni. Student se seznámil s implementací NextCloud a jeho zdrojovými kódy a rozšířil ji o vlastní funkcionality. Interpretace výsledků a jejich diskuse je také na dobré úrovni. Po formální stránce práce obsahuje pouze několik nedostatků. Práci tedy doporučuji k obhajobě s hodnocením A (91 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 141340