SEMELA, L. Emise zážehových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Úkolem absolventa, pana Lukáše Semely, bylo podrobně prostudovat komplexní problematiku vzniku, měření, možností snižování a legislativy emisí zážehových motorů a na tomto základě vytvořit přehledný, ucelený soubor poznatků, který by umožnil vytvořit si správné představy zájemcům o tuto problematiku ze strany studentů, ale také laické veřejnosti. Absolvent pracoval na svěřeném tématu velmi samostatně. Shromáždil a prostudoval velké množství materiálů, které uvedl málo přehledným způsobem s absencí zdůraznění a vysvětlení některých důležitých skutečností a okolností. Jeho práci doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Vlastní přínos a originalita
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Splnění požadavků a cílů zadání C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Práce s literaturou včetně citací C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Píštěk, Václav

Cílem bakalářské práce pana Lukáše Semely bylo vytvořit přehledný a ucelený soubor poznatků týkajících se vzniku, měření, možností snižování a legislativy emisí zážehových motorů, včetně vlastního kritické hodnocení jednotlivých zavedených, resp. připravovaných předpisů. Práce je kompilačního charakteru bez vlastního originálního přispění. Kromě úvodu a závěru obsahuje kapitoly Vývoj problematiky škodlivých emisí, Spalování-proces, při kterém vznikají emise, Jak vznikají emise, Měření emisí, Legislativa, Možnosti snížení emisí, Motory z pohledu budoucnosti. Práce obsahuje velké množství většinou notoricky známých informací uvedených v jednotlivých citovaných odstavcích bez vlastního komentáře a systematického uspořádání, kdy se autor se k jednotlivým tématům opakovaně vrací. Z textu je zřejmé, že autor mechanicky skládal jednotlivé odstavce bez toho, aby si celou problematiku sám s porozuměním osvojil a jako celek ji přehledně, smysluplně představil a vysvětlil. Někdy uvádí příliš podrobné detaily, jindy vynechává důležité podstatné skutečnosti. Požadované vlastní kritické zhodnocení je omezeno na několik převzatých a citovaných myšlenek v posledních kapitolách práce. Otázky oponenta: Uveďte, stručně, jaká je Vaše představa měření a vyhodnocování získaných výsledků při stanovování, zda automobil produkuje na 1 km méně škodlivin, než povoluje legislativa. Charakterizujte emise označované zkratkou PM, uveďte, v čem spočívá jejich škodlivost. Jak je omezováno množství olova, síry, kadmia ve výfukových plynech automobilů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Vlastní přínos a originalita
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 124617