MAREČEK, Š. Brzdění asynchronního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Mach, Martin

Student doplňoval svoji bakalářskou práci na téma Brzdění asynchronního stroje. Přitom si, stejně jako při zpracovávání původní verze, počínal velmi samostatně. S vedoucím bakalářské práce úpravy průběžně nekonzultoval. Do práce přidal především porovnání proudů získaných měřením a simulací. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student vypracoval bakalářskou práci na téma brzdění asynchronního motoru. Práce je zaměřena hlavně na porovnání veličin získaných během měření na skutečném motoru a hodnotami, které byly získány na základě výpočtu metodou končených prvků v programu Ansys Maxwell. V kapitole 2.1 je odvozován moment stroje. Celkově je odvození velmi zmatené a samotné dosazování do rovnic je provedeno velmi chaoticky. Jako příklad je možné uvést, že v rovnici 2 je dosazen vztah pro úhlovou rychlost, který je uveden na následující straně a je označen jako rovnice 10. V dalších kapitolách student popisuje ztráty v motoru. Tato kapitola je velmi stručná a jednotlivé části na sebe nenavazují. Obsahuje také několik sporných tvrzení. Kapitola 3 se zabývá technickými parametry simulovaného motoru. Tato kapitola je omezena jen na tabulky obsahující základní technické parametry simulovaného stroje. V kapitole 3.1 jsou shrnuty dosažené výsledky ze zátěžového testu. Z textu je patrné, že byly provedeny simulace různých provozních stavů elektrického motoru a dosažené výsledky byly srovnány s naměřenými hodnotami, které student získal od firmy. Prezentované výsledky jsou velmi povrchně vyhodnoceny a nejsou důsledně diskutovány. Obdobně je zpracována kapitola 3.2, která popisuje výsledky simulací rozběhu elektrického stroje. V následujících kapitolách jsou uvedeny nasimulované průběhy veličin při různých způsobech brzdění. Jejich zpracování je také velmi nepřehledné a omezuje se pouze na grafy a tabulky, které nejsou přehledně a jasně vyhodnoceny. Celkově z práce vyplývá, že bylo provedeno velké množství simulací a měření z oblasti brždění elektrického motoru a bylo dosaženo zajímavých výsledků. Bohužel tyto výsledky jsou velmi nepřehledně zpracovány a velmi málo diskutovány v textu. Myslím, že taková to data by si zasloužila pečlivější zpracování. Po formální stránce obsahuje práce také několik nedostatků. Celkově musím konstatovat, že doplnění práce od poslední obhajoby je velmi omezené a student nezpracoval do práce všechny připomínky, které k práci dostal. Na druhou stranu je při globálním pohledu patrné zlepšení kvality závěrečné práce. I přes uvedené nedostatky konstatuji, že student splnil zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 145345