VRUBEL, V. Návrh předního křídla vozu Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Michal

Bakalářská práce pana Vrubela se zabývá návrhem a experimentálním ověřením výpočetního návrhu předního křídla v aerodynamickém tunelu. V rešeršní části autor obecně popisuje soutěž Formula Student, způsoby verifikace výpočetního návrhu aerodynamických prvků a konstrukční návrhy předních křídel používaných v soutěži Formula Student. Dále je v rešerši obecně popsána konstrukce větrných tunelů sloužících pro měření aerodynamických charakteristik vozidel. V experimentální části autor práce podrobně popisuje experiment a metodiku měření, popis bohužel neobsahuje nejistoty měření a přesnosti měřicích přístrojů. Výsledky měření jsou srozumitelně interpretovány a porovnány s výpočtem v CFD. Práce je svým rozsahem nadprůměrná a i přes některé stylistické chyby ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šebela, Kamil

Bakalářská práce se zabývá návrhem předního křídla vozu Formule student, měřením a porovnáním s CFD simulací. V úvodní kapitolách je popsáno specifické prostředí Formule student a konstrukce předních křídel ostatních týmů. Autor popisuje měření na voze při jízdě a snímání zatížení na kolech od aerodynamických sil. Přiložený Obr. 5 je špatně čitelný a neodpovídá textu s definovanými ustálenými stavy. Formát obrázku je velmi specifický. V následujících kapitolách jsou popsané větrné tunely a volba metodiky měření. Zvolená metoda dobře reflektuje sledovanou problematiku a umožňuje popsat základní sledované veličiny. Experiment je dobře připraven a každý krok a nastavení je ověřeno a kontrolováno. Při výčtu měřících senzorů by měla být doplněna jejich nejistota, nebo podobný údaj. Výsledky jsou srozumitelně prezentované s vysvětlením všech nejasností a trendů. Pro zobrazení výsledků například na Obr. 26 by bylo vhodné využít jiný typ grafu, stávající je nepřehledný. Hodnoty přítlačné síly a odporu jsou doplněné o měření tlaku ve dvou rovinách, které je přehledně zpracované a prezentované v následující kapitole zabývající se CDF výpočtem. Je prezentovaná dobrá shoda v hlavním parametru přítlačné síly a odchylka v absolutní hodnotě odporové síly. Trendy se shodují s experimentem. U výpočtu chybí zmínka o konvergenci výpočtu a citlivosti na velikost sítě, která je zmíněná jen v závěru. Kladně hodnotím vysokou úroveň experimentu, dobrou přípravu a interpretaci naměřených hodnot. Experiment mohl být doplněn o měření tlaku v průřezu profilu pro další srovnávací parametry. Shoda se simulací potvrzuje myšlenky při návrhu a konstrukci předního křídla a umožní další vývoj na aerodynamice vozu. Úroveň práce snižují chyby v grafickém zpracování (Obr. 2, Obr. 26, dva odkazy na obrázky a chyba v obsahu), používání anglických výrazů („packety, camberem, sidewing, velocity inlet“). U převzatých obrázků jsou ponechány anglické popisky. Cíle práce jsou splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 137256