MACÍČEK, F. Inovace laboratorní úlohy systémové instalace Foxtrot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Janík, Daniel

Bakalářská práce pana Františka Macíčka se zabývá návrhem nové laboratorní úlohy, založené na systému TECOMAT Foxtrot pro účely výuky v Laboratoři projektování. Cílem práce bylo navrhnout úlohu, při které by si studenti měli možnost vyzkoušet práci s danou systémovou elektroinstalací při návrhu ovládání osvětlení, vytápění, chlazení a žaluzií s možností měřit spotřebu řízené elektroinstalace nebo jejich částí a s možností vzdáleného ovládání počítačem nebo mobilním telefonem. Výsledkem jsou dva návrhy laboratorní úlohy s různým stupněm obtížnosti a ukázková úloha pro demonstraci možností systému v rámci dostupných prvků v laboratoři. Student k práci přistupoval velice zodpovědně, pracoval samostatně a dobře si práci časově rozvrhnul během celého semestru. S postupem řešení jsem byl seznamován na pravidelných konzultacích, na které student chodil připraven a s konkrétními věcnými dotazy a také na ukázkách pokroku v práci v laboratoři. Konzultace probíhaly převážně osobně. Z rozsahu odevzdané práce, vytvořených programů a vytvořených laboratorních přípravků je patrné, že student věnoval vypracování bakalářské práce velké množství času. Rozsah a výběr použité literatury odpovídá potřebám práce. Drobné výhrady mám k mírně zavádějícímu uvedení prvotního pracovního návrhu úloh ze semestrální práce vedle výsledných návrhů, které byly realizovány. Dále pak schémata navržených úloh jsou v práci hůře čitelná a bylo by vhodnější pro ně využít celou stránku. U číslování tabulek a obrázků v příloze by bylo vhodnější uvádět i symbol označení přílohy. Přes výše uvedené nedostatky splňuje předložená práce všechny body zadání a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením B (87 b).

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Bátora, Branislav

Bakalářská práce pana Františka Macíčka se zabývá systémem Foxtrot pro řízení a automatizaci budov. Cílem bylo navrhnout a realizovat laboratorní úlohy s novými HW prvky, přičemž bylo nutné prvky umístit do laboratorních přípravků, navrhnout elektrické zapojení a softwarové řešení ve dvou variantách dle časové náročnosti zmíněných úloh. Práce svým obsahem plně splňuje body zadání a je přehledně členěna do kapitol. V teoretické části podrobně popisuje systém Foxtrot. Některé prvky, které zde autor popisuje, nejsou v úlohách a v praktické části vůbec využité a tento popis tedy postrádá smysl. Kódové označení některých prvků je chybné. Mám výhrady ke kapitole 4 „Možné návrhy pro laboratorní návody“. Návrhy neodpovídají popsaným vytvořeným úlohám a vychází z jiného HW jako úlohy, které byli nakonec v práci realizované. Uvedení těchto návrhů, nezpřehledňuje praktickou část práce a jsou v ní zcela nadbytečné. To platí i o přílohách A a B. V praktické části autor popisuje postup výroby laboratorních přípravků, zapojení a programování systému Foxtrot pomocí LD diagramů. Až na několik nepřesností, jako například nesprávné označení kabelů, je celý postup popsán dostatečně podrobně. Detailnější informace pak doplňují konkrétní návody pro dvě verze laboratorních úloh. Laboratorní úlohy jsou navrženy tak aby reflektovali možnosti systému Foxtrot, a umožní studentům se podrobně seznámit s tímto systémem. Úroveň této části snižuji nesprávné odkazy na obrázky v textu, špatná čitelnost schémat zapojení lab. úloh z důvodu nejednotného rastru spojovacích čar. Některé postupy by bylo vhodné popsat podrobněji. V závěru postrádám zhodnocení samotné inovace laboratorní úlohy. Jinak je práce na dobré úrovni a splňuje cíle v plném rozsahu. Formální zpracování je, až na menší chyby také na dobré úrovni. Použitá literatura a její rozsah je odpovídající a použité zdroje jsou v textu řádně citovány. Naprostá většina zdrojů je z firemních podkladů a katalogů systému Foxtrot, co je z důvodu zaměření práce přijatelné. Práce nepřináší nové poznatky, ale představuje praktickou ukázku postupů při řešení konkrétního zadání. Práce má hlavně praktické využití a vzhledem na zadání, se očekává její uplatnění v procesu výuky systému Foxtrot v laboratořích UEEN. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B (82 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 142362