MAŠTÁLKA, D. Síťový datalogger [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Student Daniel Maštálka vypracoval bakalářskou práci na téma „Síťový datalogger“. Cílem práce bylo vytvoření síťového teplotního dataloggeru s výkonnou architekturou ARM, student po analýze dostupných možností vybral vývojový kit STM32 Discovery, na kterém zadanou úlohu zrealizoval. Při práci postupoval systematicky a práci dokončoval s časovým předstihem. Práce je logicky členěna, ale rozsah teoretické části výrazně převažuje praktickou část, která mohla být popsána rozsáhleji. Práce je členěna přehledně a doplněna názornými ilustračními obrázky. Student prokázal své odborné znalosti a dobře se orientuje v dané problematice. K řešení dané problematiky student přistupoval zodpovědně, pravidelně chodil na konzultace a sám navrhoval možná řešení vzniklých problémů. Jeho řešení je přínosné a je možné jej dále rozšiřovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě a především z důvodu menšího rozsahu hodnotím stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Žák, Jaromír

Student Daniel Maštálka vypracoval svoji bakalářskou práci na téma "Síťový dataloger" logicky a přehledně. Text začíná Popisem historie procesorů ARM, struktury použitého vývojového kitu a výběrem dalších komponent pro řešení práce. Dále navazuje návrhem datalogeru jak po elektronické stránce (zapojení, DPS) tak i po stránce softwarové (programovací prostředí, popis programu i databázové aplikace). Ke konci práce je popsána výroba DPS a krabičky a student neopominul uvést ani cenovou kalkulaci použitých komponent. V závěru práce student sám navrhuje možné budoucí úpravy a vylepšení nad rámec samotného zadání. Po praktické stránce působí práce jako zdařilá. Student prokázal dobrou orientaci v návrhu zapojení a především v programování. Používá moderní obvody a periferie mikrokontroléru, především senzory a komunikační rozhraní. Uvažuje i nad logikou rozmístění komponent vzhledem k přenosu tepla a vhodnému mechanickému uspořádání. V neposlední řadě má zařízení umístěno do mechanicky dobře provedené krabičky. Zařízení bylo po dokončení i dlouhodobě testováno. Odborné stránce práce bych vytknul především nedostatečně popsaný princip některých senzorů, především termočlánků. Zároveň zcela nesouhlasím s tvrzením, že výroba DPS metodou nažehlení toneru je pro tento účel výhodnější a dostupnější než klasická výroba fotocestou. Naopak bych doporučil vzhledem k rozlišení a možnostem použít jako masku fotorezist, díky čemuž by výsledné zařízení mohlo být ještě podstatně miniaturizováno a uspořádáno na jedné desce včetně řídícího mikrokontroléru. Po formální stránce bych práci vytknul především jazykové nedostatky (shoda podmětu s přísudkem, chybějící slova, komplikovaná větná stavba) díky kterým působí text místy nepřehledně. Taktéž překlad do angličtiny vypadá jako doslovný překlad a zasloužil by si více pozornosti. Mezi závažnější nedostatky pak řadím nedostatečné používání pevných mezer a díky tomu nevhodné zalamování jednotek nebo čísel odkazů na další řádky. V kapitole 1.2.2 chybí odkaz v textu úplně. Použitá literatura je citována nejvíce v obrázcích a kromě odkazů na katalogové listy obsahuje pouze 4 další zdroje, především články z webů a časopisů. Práce celkově působí jako dobře zvládnutá. Nepříliš náročné zadání bylo splněno, i když jeho část týkající se požadovaného zdůvodnění výběru procesoru mohla být detailněji zpracovaná. Celkovou kvalitu práce bohužel značně snižuje rozsah textu práce, který má pouze 27 stran čistého textu a ten je ještě ze značné části tvořen velkými obrázky (hodícími se spíše do příloh), velkými částmi zdrojového kódu vkládaného jako obrázky a především příliš častému vkládání velkých mezer na konce stran. Především díky tomu hodnotím jinak velice zdařilou práci stupněm C se 79 body.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 74203