BRDEČKOVÁ, H. Sesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Boštík, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Glisníková, Věra

Navrhovaná známka

Hrubešová,, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 119534