ORDELTOVÁ, K. MĚSTSKÝ DŮM V KOMPAKTNÍM MĚSTĚ, STARÉ BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kiszka, Josef

Idea: Nová lokalita v jádru brněnské konurbace, nová komunita, nové lokální centrum, nový prostor, náměstí a v něm nový komunitní dům a nové tendence v bydlení. Akcentace vzrostlého stromu vedle polyfunkčního komunitního domu je až symbolická, je to ten mytický strom Světa, strom Života, genealogie, Střed, který usebírá a soustřeďuje lokalitu, tvoří symbol příměří člověka, jeho Kultury a Přírody. Místo, urbanita: Dotvoření prostoru ul. Leitnerovy polootevřenou blokovou strukturou by se mohlo jevit poněkud příliš modernisticky konzervativně, nebýt onoho Středu a lapidární formy polyfunkčního komunitního domu. Spolu s alokaci statické dopravy do podzemí dává místu lidský rozměr, prostupnost, pestrost, soudržnost Objekt: architektura ve všech její aspektech, tedy Procesy a uspořádání, Forma a vystavěnost, Struktura, je korektní. Do lapidární formy základního objemu abstraktní výrazná plasticita vnáší dynamiku, charakter, orientaci a čitelnost. Práce je komplexní a lze jí vnímat v celém rejstříku přístupů od rigidity struktury, přítomnost teorie, metafyziky a významů až po něhu detailu omítky. Prezentace a adjustace: Adekvátní obsahu a smyslu, bezvadná

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Přístup a charakteristika: systematická, svědomitá, kooperativní; z celé práce v průběhu zpracovávání BP i z vlastní BP je patrné zaujetí a řád v duši. BP je komplexní, kompletní, v souladu se zadáním. Doporučuji k obhajobě i k následnému studiu v NMSP.
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Todorov, Petr

Předložená bakalářská práce je komplexně zpracovaná. Citlivý urbanistický rozvrh naplňuje smysl zadání a navazující architektonické řešení vybraného domu celkový koncept dále prohlubuje a završuje tak vyvážený celek projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A je kultivované a dobře pracuje s měřítkem jednotlivých prostorů i domů. Navržená regulace nově vymezuje ulici a současně vnitroblok s polosoukromými podprostory. Poměr mezi uzavřeností a otevřeností jednotlivých prostorů je promyšleně vyvážený a navazuje citlivě na stávající kontext.
Provozní řešení A vybraného domu je promyšlené a přiměřeně kombinuje funkci bydlení a funkce veřejné či sdílené. Zvolený modulový systém, promítající se i do prostorového plánu, umožňuje racionální a přehlednou organizaci dispozic.
Technicko konstrukční řešení B Skeletový systém s monolitickými stropy ve zmíněném rozměrovém řádu tvoří jednoduchý základ pro vystavění domu. Řešení je doloženo architektonicko – konstrukčními detaily.
Architektonické řešení A vychází důsledně z promítnutí modulového řádu do prostorového a hmotového členění domu. Lapidární výraz fasád těží z kontrastu „plného“ s „prázdným“ a taktéž z kontrastu přísného řádu okenních otvorů s nepravidelným principem rozmístění lodžií. Výraz domu zdařile doplňuje strukturovaný povrch fasád, přecházející kolem oken do hladkého orámování a dotváří tak abstraktní rozvrh architektonickým detailem.
Formální úroveň B je na dobré úrovni a její lapidárnost odpovídá architektonickému konceptu.
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 142211