STŘÍBRNÁ, K. Automatická kompenzace náklonu vzorku při chemickém mapování metodou LIBS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Prochazka, David

Cílem práce bylo navrhnout způsob kompenzace náklonu roviny povrchu vzorku při chemickém mapování pomocí metody spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). V úvodu práce se autorka zabývá základními principy metody včetně přístrojového vybavení a popisu základních principů a reálného technického provedení chemického mapování. Dále jsou v práci popsány faktory, které ovlivňují kvalitu získaných výsledků, a to zejména s ohledem k opakovatelnosti. V hlavní části práce je navržen postup kompenzace klínovitosti vzorku – tedy prakticky automatická změna polohy v ose Z pro vybrané souřadnice X a Y. Tento problém je v práci vyřešen nejen teoreticky pomocí lineární regrese v prostředí Matlab, ale řešení je navrženo i prakticky pro přístroj a metodiku v současné době používanou v laboratoři laserové spektroskopie na FSI VUT v Brně. V závěru práce jsou navrženy experimenty, které kvantitativně vyjadřují vliv kompenzace náklonu vzorku na kvalitu výsledků. Jistou výtku mám k menšímu množství provedených experimentů a jejich popisu. Například všechny experimenty jsou provedeny pouze pro jeden náklon vzorku, který není přesně definovaný. Nicméně, věcný obsah a celková struktura bakalářské práce jsou logicky a přehledně uspořádané. Práce má velmi dobrou stylistickou i grafickou úroveň. V práci se vyskytuje malé množství překlepů a chyb (např. Chybějící odkaz u obrázku 12, nebo Str. 30 řádek 5 vyhází místo vychází), které zásadně nesnižují kvalitu práce. Celkově práce splnila zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pořízka, Pavel

Studentka se ve své bakalářské práci zabývá vlivem naklonění vzorku a rozostření při analýze metodou LIBS. Pro tyto účely sestavila vlastní algoritmus pro automatizovanou korekci zaostření při kompenzaci polohy z-ové osy. Práce je členěna logicky a postupně směřuje k jasnému cíli. V první části se studentka věnuje teoretické části a popisu laserové ablace a vzniku laserem buzeného plazmatu. Je patrné, že studentka si osvojila teoretické základy a při popisu nezabíhá do hlubších detailů, avšak mnohé termíny a obraty jsou nevhodné až zavádějící (např. prostorová kvalita laserového pulzu, rychlé zobrazování s rychlostí získávání pixelů). V textu se také objevuje mnoho překlepů a slohově je práce spíše prostá. V závěru teoretické části se studentka blíže věnuje základním parametrům ovlivňujících ablaci a fluktuaci signálu, toto má své opodstatnění a zaslouží si adekvátní prostor. Studentka nakládá s literárními zdroji solidně, jejich počet by však stál za rozšíření. Ve druhé části studentka přechází k samotnému vývoji algoritmu pro kompenzaci naklonění využitím metody nejmenších čtverců. Algoritmus je vhodně upraven a zaveden do ovládacího software. Je tak zřejmě využitelný v reálných aplikacích. Informace o vzorcích měkkých tkání je však silně zavádějící, jelikož měření probíhalo na standardu mědi. Tento modelový vzorek je pochopitelný, ale diskutovaná návaznost na biologické aplikace zde chybí. Navíc, tato kompenzace najde své uplatnění i v dalších aplikacích. Experimentální část působí nedotaženě a design experimentu by zasloužil jistou revizi. Dosažené výsledky představují pouze pilotní studii proveditelnosti a další měření a zpracování dat by byla vhodným doplněním (např. měření nenakloněného vzorku, měření nakloněného vzorku běžným mapováním s průběžným refokusem v jednotlivých spotech). Zpracování dat by zasloužilo dalších kroků (výpočet směrodatné odchylky s a bez kompenzace naklonění) a bližší informace (co bylo uvažováno jako intenzita spektrální čáry). Chybí rovněž základní informace o parametrech experimentu (energie pulzu, časování experimentu, naklonění vzorku). Grafická úprava je dostatečná, avšak některé obrázky jsou ponechány v angličtině, ve špatném rozlišení nebo jim chybí některé formální náležitosti. Celkově však práce dosáhla svého vytyčeného cíle a podala základní přehled o problematice. Navazující práce pak dává naději na vyřešení dlouhodobého problému při LIBS analýzách. Celkově hodnotím práci jako dobrou, tedy C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 139927