ŘEHÁK, R. Posouzení vlivu polohy na obvyklou cenu novostaveb vybraných rodinných domů v Hradci Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Studnařová, Martina

Diplomant v práci posuzoval vliv polohy na obvyklou cenu novostaveb rodinných domů, konkrétně v lokalitě Hradec Králové. Zadání diplomové práce splnil v předepsaném rozsahu. Student práci rozdělil do 12 přehledných, na sebe navazujících kapitol, ve kterých uvedl definice základních pojmů a výčet právních předpisů. Dále podrobně popsal vybrané metodiky ocenění rodinných domů, věnuje se také popisu zájmové lokality, a to nejen z historického pohledu. V praktické části student provedl ocenění třemi způsoby a výsledky srovnal v textovém popisu, číselně a následně také graficky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomant dodržel rozsah zadání a cíle práce byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část práce je zpracována přehlednou a ucelenou formou. Diplomant popisuje základní právní předpisy upravující oblast oceňování. Dále jsou podrobně popsány vybrané metodiky ocenění rodinných domů.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Úroveň práce odpovídá požadavkům kladeným na zpracování diplomové práce.
Odborná úroveň diplomové práce B Jazyková úroveň odpovídá odborné slovní zásobě.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Výsledky a závěrečné vyhodnocení práce mohou být zcela jistě přínosem pro praktické využití. Závěry získané na základě nízkého počtu porovnávaných objektů nelze považovat za obecně platné, mají ale určitou vypovídající hodnotu k vybrané zájmové lokalitě.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Student projevil schopnost pracovat se všemi dostupnými literárními a internetovými zdroji.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Tabulky a grafy jsou přehledné, celkový způsob zpracování umožňuje v práci snadnou orientaci. Textová a grafická úprava odpovídá požadavkům pro diplomové práce.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

Diplomant splnil hlavní cíl diplomové práce, provedl ocenění několika způsoby. Drobné nesrovnalosti u teoretické části jsou důsledkem toho, že práce vznikala v době zásadnější změny oceňovacího předpisu. U metody přímého porovnání se ale jeví sloupec pro úvahu znalce jako nadbytečný, protože u všech objektů je hodnota rovna jedné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracována v souladu se zadáním.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Přístup a metody k dosažení cíle jsou zvoleny vhodně.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Podklady a vstupní data jsou zpracována odpovědně, bylo použito a následně konfrontováno několik metod, nebyly ale využity všechny možnosti - venkovní úpravy a porosty mohly být variantně oceněny i zjednodušenou metodou podle § 18 a § 47 oceňovacího předpisu.
Obtížnost a správnost řešení C Student řešil zadanou problematiku standardními metodami, práce je obsáhlá, využila je i Naegeliho metoda pro ocenění pozemků.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Přínos pro praktické využití je úzce časově i lokalitou omezen, spočívá především ve zmapování situace na trhu s rodinnými domy v dané lokalitě.
Odborná jazyková úroveň C V práci jsou v podstatě uvedeny všechny relevantní pojmy – vzhledem k zaměření práce mohl být vysvětlen i pojem novostavba. Je nutno podotknout, že definice funkčního celku, zcela jistě není v §2 vyhl. č. 441/2013 Sb.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Grafická úprava práce je na průměrné úrovni. Text obsahuje překlepy, uvedené vzorce nejsou číslovány.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70551