SPÁČILOVÁ, A. Interní komunikace ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Štěpán

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Davidová, Kristýna

Interní komunikace hraje důležitou roli v korporátních společnostech s velkým počtem zaměstnanců. Nelze však opomenout důležitost vzájemné komunikace i ve středních a malých podnicích, proto velmi chválím zpracované téma a výzkum autorky diplomové práce, která se zaměřila na interní komunikaci v gastronomickém podniku, kde je důležitost interní komunikace mnohdy brána na lehkou váhu a často opomíjena. Předkládaná diplomová práce je zpracována jak po obsahové, tak po formální stránce velmi dobře a náležitosti práce jsou v souladu s normou. Téma diplomové práce je zajímavé a vhodně zpracované. Práce je napsaná v souladu s metodickými pokyny, neshledávám zde žádné nedostatky. Kladně hodnotím teoretickou část práce. Jednotlivé kapitoly na sebe plynně navazují a dotýkají se stěžejních témat práce. Za hlavní přínos práce považuji provedený výzkum a vhodně zvolený výběr metody Focus Group a polostrukturovaného rozhovoru, kdy okruhy otázek jsou dané, ale zároveň mají respondenti prostor vyjádřit se k tématu, které se jich více dotýká. Z vypracované diplomové práce je patrné, že autorka situaci v daném podniku velmi dobře zná, což jí pomohlo detailně popsat a rozebrat problémové oblasti. Autorka porovnáním výsledků Focus Group a polostrukturovaného rozhovoru odhalila, že ačkoliv se vedení domnívá, že komunikace v podniku nevázne a je na poměrně dobré úrovni, zaměstnanci jsou jiného názoru. U respondentů získala velkou důvěru, čímž docílila toho, že se jí během rozhovoru více otevřeli a ona tak získala hodnotná data. Autorka vlastním výzkumem odhalila nejkritičtější oblasti komunikace v podniku a následně navrhla konkrétní opatření a návrhy, které by mohly vést ke zlepšení. Velmi chválím, že autorka věnovala čas i tomu, aby vedení podniku poskytla konkrétní tipy na aktivity, včetně kalkulace jejich finanční i časové náročnosti, pro vybudování kvalitní interní komunikace. Domnívám se, že pokud se kompetentní osoby daného podniku budu návrhy řídit, mohla by se úroveň interní komunikace v podniku výrazně zlepšit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125345