RONTOVÁ, V. PIÁRKL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Vanessa Rontová ve svém návrhu na rekonstrukci a adaptaci bývalého piaristického kláštera a koleje v Lipníku nad Bečvou využívá velikosti a významu areálu, daleko přesahujícího měřítko města i přilehlé zástavby. Ústředním bodem její koncepce se tak stává nová hmota kapacitního multifunkčního sálu, vloženého do jednoho ze dvou nádvoří. V úvodních rešerších autorka mapuje obdobná zařízení v širším regionu a v návaznosti na hlavní funkci ve stávajících prostorech navrhuje doplňkový funkční mix, poskytující komplexní zázemí pro významné kulturní i společenské akce, jakožto i celoroční využití objektu a celého areálu.Předloženou práci rád doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Matoušková, Petra

Autorka prokazuje schopnost precizní širokospektrální analytické práce a navazujícího logického koncepčního řešení. V oblasti architektonického navrhování a zejména řešení konstrukcí může dosáhnout dalších potřebných znalostí navazujícím studiem a praxí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka práce důkladně analyzuje složité historické, územní a urbanistické vazby a vztahy areálu bývalého piaristického kláštera s okolní strukturou města Lipníku nad Bečvou. Na základě této komplexní analýzy navrhuje nové využití stavebního celku a navazujícího pozemku zahrady s hlavním využitím pro společenské kulturní účely. Navrhuje propojení areálu zahrady se sousední Zámeckou zahradou a vytvoření společenského externího prostoru pro nejrůznější společenské akce. Plocha zahrady je řešena také jako urbanisticky vymezený a funkčně využitý multifunkční kompoziční celek, veřejný park a citlivé umístění dopravy v klidu.
Provozní řešení B Systém provozního řešení navazuje na stavební a prostorové možnosti původního barokního areálu. Logické je využití sklepů jižního křídla jako vinného sklepa, ovšem není jasné hygienické zázemí tohoto provozu, zmatečný popis místností (1.01 a 1.26). Multifunkční sál 1.32 je velmi rozsáhlý a dá se předpokládat využití pro velké kulturní akce. Proto zde postrádáme v zázemí sálu místnosti pro účinkující, šatny účinkujících a hygienické zařízení. Naopak umístění kuchyně 1.14 je využitelné zejména jen pro velký sál a těžko dostupné z „lobby baru“1.27 a „coffee baru“1.33. Jde zde o nástin provozních problémů celku. Nový společenský multifunkční areál bude také potřebovat vyřešení provozu odpadového hospodářství.
Technicko konstrukční řešení A Autorka pojala renovaci historického objektu ranně barokního kláštera ze 17. století s úctou a citem k architektonické památce. Oceňuji snahu o zachování identity historické stavby, zachování historických klenebních prostor a citlivě navržených stavebních zásahů. Prezentované technické detaily jsou s drobnými úpravami proveditelné. Sympatický je návrh ekologického kombinovaného vytápění.
Architektonické řešení B Koncept návrhu je díky důkladné komplexní analýze na velmi dobré úrovni a navrhuje rozsáhlý společensky kulturní celek s možností krátkodobého ubytování. Rozmístění jednotlivých funkčních celků je logické. Pozitivně hodnotím výrazný odvážný motiv vytvoření velkého sálu zastřešením atria a pomocí dřevěné rámové konstrukce. Diskutabilní je provoz ubytovacího zařízení.
Formální úroveň A Práce má velice dobrou grafickou úroveň. Autorka prezentuje jednotlivé celky přehledně, logicky, srozumitelnou kultivovanou formou. Ilustrační vize interiéru jsou vypovídající, nicméně by práci prospěla vyšší úroveň vizualizací a perspektiv, zejména v interiéru. Úroveň textové části je dobrá
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 151422