OPLUŠTIL, F. Komunikační mix taneční školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Navrátilová, Ludmila

Otázky k obhajobě: 1. Jaké jsou rozdíly mezi ostatními náklady spojenými se zařizováním a režijními náklady v návrhové části práce, co konkrétně představují? 2. Čím osloví navrhovaná videovizitka cílovou skupinu? Má virální potenciál? 3. Jaký očekáváte zájem a výnosy z prodeje navrhovaných propagačních materiálů přes e-shop?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vaverka, Ludvík

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42170