BAMBUŠEK, M. Analýza účinku chlazení formy na trvanlivost tvářecích nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Bakalářská práce byla iniciována významnou průmyslovou firmou a je charakteristická interdisciplinaritou problému, zasahující základní technické oblasti a materiálové inženýrství. K tomuto náročnému problému přistupoval autor velmi zodpovědně a dokázal se velmi dobře orientovat v obou oblastech. Autor byl osobně přítomen u všech experimentů, což významně přispělo k relevantnosti výsledků. Dílčí pokroky řešení pravidelně konzultoval s řadou vědeckých pracovníků i odborníků v průmyslu. Experimentální část byla ovlivněna pandemií COVID-19, kdy byla tato strojírenská firma uzavřena, což mu znemožnilo rozsáhlejší ověření navržených technologických postupů pro chlazení tvářecích nástrojů a prodloužení jejich trvanlivosti. Jsou zde velmi dobré předpoklady pro úspěšnou praktickou aplikaci, protože už teď jsou praktické výsledky mimořádně příznivé a proto práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená bakalářská práce se zabývá rozborem možností zvyšování trvanlivosti tvářecích nástrojů pomocí nových materiálů, otěruvzdorných povlaků a chlazení. V experimentální části analyzuje vliv chlazení tvářecího nástroje stlačeným vzduchem. Následně je tento způsob chlazení porovnáván s jinou metodou chlazení a také s nechlazeným nástrojem. V práci student uvádí chemické složení ocelí v %, ale není upřesněno v jakých procentech (tab 2.1-2.4). Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125384