BILKO, T. Návrh okruhu hydrostatického řízení traktoru Forterra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Odevzdaná diplomová práce studenta Tomáše Bilka byla zpracovávána průběžně a svědomitě. Autor na pravidelných konzultacích zejména s technickými odborníky vývojového oddělení Zetoru prokázal dobrou orientaci v zadané problematice a rovněž schopnosti řešení konkrétních inženýrských problémů. Průběžně zadávané úkoly plnil v dohodnutém termínu. Výsledky práce mají rovněž praktické využití u zadavatele. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dubjak, Petr

Student celý projekt diplomové práce postavil na základě použití stávajícího provedení soustavy řízení traktoru FORTERRA. V podniku obdržel základní technické informace a technické limity (v podobě prospektů, zástavbových 3D modelů technického a výkresové dokumentace; prohlídky na reálném traktoru + zadání). Student s pracovníky vývojového oddělení tyto podklady mnohokrát konzultoval a obsáhle do své práce rozvedl do podrobností. Z jeho zodpovědného přístupu ke konzultacím a jeho řízených otázek, bylo zřejmé, že problematice plně rozumí a je technicky způsobilý úspěšně v práci pokračovat převážně samostatně. Teoretická a přípravná část funkční soustavy řízení traktoru FORTERRA je v diplomové práci zpracována logicky a dostatečně obsáhle. Srozumitelnost a podstata vyjádření je dána kombinací schémat s popisy. Kontrolní výpočet je veden správně od vlastností daných prvků soustavy, přes teorii, která je zakotvena ve výpočtových rovnicích, až po vlastní výsledky výpočtu, které má správně vyhodnocené a komentované. V další části student nově navrhl a optimalizoval ovládací část soustavy řízení traktoru FORTERRA. V úvodu kriticky zhodnotil stávající stav a konkurenční provedení řízení v interiéru kabiny. Zpřehlednil a následně vymezil komponenty potřebné pro návrh. Řešení spočívá v novém kompaktním a výrobně jednoduchém provedení ukotvení hydrostatické jednotky a současně i sloupku volantu do upraveného nosného odlitku. Toto řešení zpracoval do potřebných podrobností upraveného 3D konstrukčního modelu. Dále vymyslel a rozpracoval koncepci tří variant ukotvení vybraných alternativ volantové jednotky a provedl konstrukční návrh sloupku řízení s ekonomicky efektivním pevnostním podpůrným rámem, včetně závěrečné pevnostní analýzy upevnění volantové skupiny. Tato část probíhala s mnoha konzultacemi v podniku, protože se v studentově návrhu jednalo nové výrobně jednoduché konstrukční řešení, ale v složitém velmi alternativním zástavbovém okolí sloupku volantu a s vazbou na ergonomii řízení traktoru a s potřebou změny průmyslového designu v této oblasti. Výsledek je pozitivní a navrhované řešení je možné zahrnut do dalšího zpracování v podniku a tím lze návrhu přisoudit v této části praktickou využitelnost. U studenta si vážím jeho osobního odpovědného přístupu k zadané práci, tvořivosti a technické komplexnosti

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64234