BLAŽKOVÁ, E. Přehled jaderných reaktorů světa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šen, Hugo

Studentka pracovala samostatně, využívala nabízených konzultací. Práce nijak nevyniká, nicméně cíle určené v zadání byly splněny. Popis jaderných reaktorů je stručný, víceméně obsahující pouze všeobecně dostupné informace. To lze částečně omluvit tím, že studentka neabsolvovala předměty zaměřené na jadernou energetiku. Obrázky jaderných reaktorů v práci použité jsou většinou převzaty z publikací, které jsou určeny široké veřejnosti bez předpokladu technického vzdělání. Práci by jistě prospělo doplnění o obrázky z odborných literárních pramenů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nerud, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28886