PODHORSKÝ, M. Koncepce uspořádání ocasních ploch na letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Antonín

Student vypracoval BP na na dobré úrovni. Některé časti, zejména nástin moderních koncepcí mohl být v práci vice komentován. Při zpracování BP student konzultoval věcně a připomínky vedoucího akceptoval jak po odborné tak formální stránce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pejchar, Jan

Bakalářská práce zabývající se koncepcemi a uspořádáním ocasních ploch letadel má logickou strukturu a respektuje požadavky kladené na její obsahovou stránku. Autor k obhajobě předložil práci popisující problematiku, se kterou v průběhu svého předchozího studia nepřišel do styku a vypracoval BP na dobré úrovni. Po formální stránce splňuje BP podmínky zadání, pouze otázce moderních koncepcí není v práci věnován patřičný prostor. V textu se vyskytují drobné překlepy a terminologické nepřesnosti a práce je psaná v netechnickém stylu první osoby, což lehce sráží její kvalitu. Například hned v úvodu autor popisuje své dětské prožitky, což do práce technického charakteru rozhodně nepatří. Autor s oblibou slovně popisuje konfigurace ocasních ploch letounů nebo jejich vnitřní konstrukci bez přímé vazby na vyobrazení ať přímo v textu nebo v přílohách (Kapitola 3, Konstrukce a použití). Seznam použitých zkratek a značek není kompletní a plně nekoresponduje s užitým označováním (Kapitola 2). Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50654