ĎUROVEC, M. Koncepční návrh bezpilotního prostředku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Robert

Student zpracoval v rámci diplomové práce koncepční návrh bezpilotního prostředku pro průzkumné účely. Rozsah práce v některých oblastech přesahuje do detailního návrhu, nicméně tento není ucelený. Z hlediska koncepčního návhu více chybí posouzení optimality vybraných řešení a detailní rozpracování navržené konfigurace pak není přesvědčivé. Student pracoval velmi samostatně a aplikoval poznatky z mnoha oblastí studia na adekvátní úrovni. Slabinou je pravopis a zejméne překlepy. Práci hodnotím jako dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jebáček, Ivo

Práce je zaměřena na návrh bezpilotního prostředku a je rozdělena do sedmnácti kapitol v celkovém rozsahu 144 stran. V úvodu se dozvídáme, že se má jednat o návrh víceúčelového monitorovacího prostředku, který má "zalepit" díru na slovenském trhu což evokuje známe rčení: "kde není poptávka, není nabídka". To z toho důvodu, že nedostatek výrobců určitě není hlavní problém provozu dronů na Slovensku, nebo jiné evropské zemi. Následuje statistický rozbor v němž je směs různorodých bezpilotních prostředků od užitečného zatížení 5kg a ž po téměř 40kg a s různými pohonnými jednotkami. Tomu vlastně i odpovídají nic neříkající grafy, které diplomant prokládá lineární regresí a toto považuje za správný výsledek pro použití v návrhu. Bohužel se v této úvodní fází nenachází žádná zmínka o tom kolik přepravovaného nákladu bude navrhovaný prostředek převážet, což považuji za zásadní pro samotný návrh ale i výběr letounu do statistického rozboru. Z tohoto pohledu se mi statistický rozbor a jeho závěry zdají nedostatečné. Dále diplomant definuje letovou misi a pouští se do geometrických charakteristik kde zmiňuje předem stanovenou pádovou rychlost a hmotnost letounu. Jak k těmto hodnotám dospěl není jasné a nejsou zde ani uvedeny. Pouze vztah a výsledek. Na str. 31 a 32 zaměňuje vertikální a horizontální plochy. Při návrhu trupu není uvedeno, v jakých místech se předpokládá umístění nákladu, či monitorovacího vybavení. Tato skutečnost je krkolomně ozřejměna až v následujícím hmotnostním rozboru a po kapitole Letové obálky ve výpočtu centráže, což je nelogické uspořádání. Následuje výpočet aerodynamických charakteristik, který se nese v duchu výuky mechaniky letu pro GA a poté výběr pohonné jednotky, za kterou diplomant zvolil český motor FM170-B2-FS. Výpočet letových výkonů pravděpodobně obsahuje vše, ale je zpracován nepřehledně a i když je uveden vztah pro klouzavost tak její hodnota nikde uvedena není. Když je zmíněn dolet a vytrvalost tak chybí chybí informace o dostupu. V kapitole 11 je proveden konstrukční rozbor. Nejprve je uvedena teorie, ale diplomant nikde nezmiňuje jaká z uvedených metod bude pro výrobu jednotlivých konstrukčních částí uplatněna. Samotný návrh konstrukce vypadá přesvědčivě, ale není vůbec jasné do jaké míry je promyšlen a například uchycení podvozku se zdá, že není rozvedeno do navazující konstrukce. Návrh podvozku opět působí jako návrh pro dvoumístný letoun kategorie UL nebo VLA, ostatně diplomant předpis CS-VLA používá. Návrh podvozku se mi zdá neadekvátní danému typu a přitom diplomant vůbec neřeší, zda náhodou příďový podvozek nebude bránit monitorovací kameře v zorném poli, což u tohoto druhu letounů je velmi častý důvod proč je vybaven zatahovacím podvozkem (alespoň příďovým). Návrh konstrukce nosníku křídla vzhledem k zaběhnutým praktikám se mi zdá technologicky špatný. Pevnostní výpočet konstrukce pak ukazuje na diplomantovu neznalost praxe a práci s materiálovými charakteristikami, protože vyrobit pásnici, která v tlaku přenese 1900 MPa možné není. Práce je velmi obsáhlá, ale bohužel působí jako aplikace poznatků se kterými se student v průběhu studia setkal na navrhovaném letounu nikoliv koncepční návrh. Proto i přes velký rozsah práce působí nekompaktním a místy až zmatečným dojmem a diplomantovou snahou za každou cenu ještě něco přidat. Naproti tomu v úvodu práce chybí jakákoliv definice vstupních parametrů, která by měla být výchozím bodem každého koncepčního návrhu. I přes zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 140384