TOVÁREK, M. Návrh technologie výroby tvárnice pro vstřikovací formu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Sliwková, Petra

Bakalářská práce se zabývá zabývá návrhem technologie výroby tvárnice pro vstřikovací formu. Student konzultoval pravidelně a dobře se s ním spolupracovalo. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal převážně z elektronických zdrojů. Po grafické stránce je práce zpracována na dobré úrovni. Práce je přehledná a srozumitelná. Prezentované výsledky jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořáková, Jana

Přeložená bakalářská práce se zabývá návrhem výroby tvárnice pro vstřikovací formu. Úvodní rešeršní část je zpočátku zaměřena na polymerní materiály a obecný popis technologií pro jejich zpracování. Následně je proveden hlubší popis technologie vstřikování. Autor podrobně rozebírá průběh vstřikovacího procesu, jednotlivé systémy vstřikovacích forem, včetně dílů, ze kterých jsou obvykle složeny. Při zpracování čerpal především z elektronických zdrojů. V praktické části autor realizuje návrh výroby konkrétního dílu tvarové části vstřikovací formy – tvárnice, s využitím CAD/CAM SW a strojového a nástrojového vybavení společnosti Techplast a.s. Práce je na dobré grafické i typografické úrovni. Stanovené cíle i veškeré náležitosti byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140430