STACHERA, T. Tester osazených desek plošných spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Čejka, Miloslav

Téma bakalářské práce si student přinesl z praxe. Pravidelně se dostavoval na konzultace, na které byl velmi dobře připraven. Celou práci ale negativně ovlivnila skutečnost, že zadání se týka zaměstnavatele studenta a z důvodu zachování firemního tajemství nemohl často uvádět konkrétní účel a požadavky. To se projevilo i při zpracování textové části práce. Prokázal schopnost samostnané práce, i když zcela nevyužil možnosti práce s literaturou. Doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Splnění zadání A 46/50
Využití literatury B 8/10
Formální zpracování práce B 17/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Havlíková, Marie

Předložená bakalářská práce je zaměřena na návrh diagnostického systému umožňující testování osazených desek podle požadavků zákazníků. Jedná se o firemní zadání bakalářské práce . Vzhledem k tomu, že práce je psána ve slovenštině, nemohu se při hodnocení formální stránky vyjádřit ke gramatické ani syntaktické úrovni jazyka. V dokumentu práce jsou na více místech vkládány redundantní prázdné řádky. Grafická úroveň práce je průměrná a to vzhledem k nevýrazným obrázkům, zvláště elektrická schémata mají příliš malé popisy. Bakalářská práce.má 11 kapitol včetně úvodu, závěru a seznamu literatury Vlastní návrh diagnostického systému je obsažen v kapitolách 4-8, kapitola 9 je věnována hodnocení multiplexerové karty. Struktura a návaznost kapitol je logická,. Technický popis navrhovaných komponent diagnostického systému není názorný a orientace v textu ztížená zejména z důvodů: - student užívá příliš obecné názvy jako např. testovaná deska, multiplexer, převodník, program, - typové označení prvků se objevuje velmi sporadicky, a právě důslednost v jejich uvádění by zlepšila orientaci, srozumitelnost a jednoznačnost popisu, - při popisu obvodového zapojení převodník USB/485 se student odkazuje na firemní popis uvedený v literárním zdroji, bylo by vhodné uvést popis minimálně těch sekcí a vývodů, které jsou použity v návrhu hardwarového řešení, - názvy obrázků jsou obecné a nekonkrétní, - v použitých vzorcích nejsou vysvětleny symboly. V návrhu hardwarové části diagnostického systému postrádám analýzy a zdůvodnění výběrů obvodových komponent. Student pouze konstatuje, že byly vybrány.z mnoha možností. Posledním bodem zadání bakalářské práce bylo ověření systému a zhodnocení jeho možnosti. K tomuto bodu zadání student v kapitole č.9 ( 1 stana textu a 2 obrázky) uvádí zcela obecně, že multiplexerová karta se dá použít v různých typech testovacích systémů a lze ji zakomponovat do různých vývojových prostředích. Tvrzení je podloženo pouze jediným ověřovaným parametrem a to dobou sepnutí / rozepnutí relé. Věrohodnost a oprávněnost tohoto tvrzení by měla být podložena konkrétními výsledky většího počtu realizovaných testů a zkoušek. Grafická interpretace měření doby sepnutí či rozepnutí kontaktu relé je navíc nestandardní a nekvalitní v podobě kopie sejmutého průběhu z osciloskopu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, uvedené výtky nemají zásadní charakter a jsou způsobeny příliš obecným popisem návrhu diagnostického systému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce C 7/10
Splnění požadavků zadání B 17/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 13704