TRÁVNÍČEK, T. Indikátor bouřky (indikátor blesků) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Milan

Pan Tomáš Trávníček měl za úkol ve své bakalářské práci navrhnout indikátor blesků. Předtím, než se mohl do řešení tohoto úkolu pustit se musel velmi podrobně seznámit s problematikou bouřek a blesků. Že to udělal dosvědčuje obsáhlý seznam použité literatury. Poté pak přikročil k vlastnímu návrhu přístroje. Navržené části přístroje si prakticky ověřoval na funkčním vzorku, který postupně doplňovbal o další části tak, jak návrh přístroje postupoval. V průběhu řešení bakalářsképráce byl aktivní a na konzultace chodil s konkrétními dotazy a někdy is funkčním vzorkem, kdy bylo nutno vyřešit nějaký technický problém. Po formální stránce je přeložená bakalářská práce zpracována pečlivě a v celku zde nemám výhrad. Mohu konstatovat, že zadání bylo zcela splněno. Proto mohu bakalářskou práci pana Tomáše Trávníčka doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Rampl, Ivan

Autor ve své bakalářské práci pojednává o návrhu jednoduchého indikátoru bouřky, který by umožňoval zaznamenávat počty blesků. Práce je rozdělena do šesti kapitol. Obsahem prvních tří částí je stručný přehled poznatků o vzniku bouřek a blesků, a o jejich detekci a lokalizaci. Čtvrtá kapitola je věnována ideovému návrhu jednoduchého přijímače vybraného pásma kmitočtového spektra bleskového výboje. V této části je uvedeno řešení obvodů výběru, zesílení a úpravy přijatého signálu, přičemž koncová část navrhovaného přístroje se skládá z obvodů vyhodnocení již diskrétního signálu a obvodů vizualizace počtu zachycených signálů. Jsou zde uvedena schémata jednotlivých základních obvodových bloků s nejnutnějšími výpočty hodnot součástí a obvodových parametrů. Vlastní provedení experimentálního vzorku přístroje je obsahem šesté části s velmi stručnou zmínkou o jeho vlastnostech. Práce je napsána v logickém sledu prostudovaných pasáží, je doplněna ilustracemi a je bez gramatických chyb. Přestože nebyla požadována realizace, autor přístroj zkonstruoval. Textu lze vytknout např. nepřesné formulace (str.34 – chvění napětí), nepřesné značení obvodových prvků (obr 4.2 – L1 a obr. 4.10 – L1), nedoložená tvrzení (str.41 – Tento vzorek nemůže být dostatečně vystižen za pomoci simulačního programu.), apod. Přes tyto výhrady bylo zadání splněno a předložená práce odpovídá obecným požadavkům, které jsou na bakalářskou práci kladeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 34307