ŽUJA, J. Technologie vytavitelného modelu v současnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Bakalářská práce Jaroslava Žuji rozebírá současné trendy v technologii vytavitelného modelu. Po počátečních problémech souvisejících s určitou neznalostí psaní technické zprávy a několika konzultacích se nakonec zdařilo vypracovat velmi slušný přehled této jedné z nejstarších ale současně i nejprogresivnější technologie. Práce tak dle mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vašťák, Patrik

Bakalářská práce je rozsahově naprosto dostatečná a je graficky a pravopisně kvalitně zpracována. Při hodnocení práce jsem nenalezl žádný důvod, který by mě opravňoval nedoporučit bakalářskou práci k obhajobě. Také zastávám názor, že vlastní přínos a originalita, případně využitelnost výsledků v praxi nebo teorii u literární rešerše je přinejmenším diskutabilní a nemůže být proto důvodem ke snížení celkového hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64529