PIENIAŽEK, I. Analýza možností implementace VoIP v rozlehlé síti Třineckých železáren a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Molnár, Karol

Hodnocení od , Ing. Mariana Rusiny, exetrního vedoucího diplomové práce: Splnění zadání: Předmětem diplomové práce bylo zdokumentování síťové infrastruktury Třineckých železáren, a.s. pro nasazení IP telefonie ve vzdálených lokalitách společnosti. Byl podrobně analyzován stávající datový provoz na WAN linkách a aproximován budoucí vývoj datové komunikace s pohledu plánovaného rozvoje aplikací a činnosti ve vzdálených střediskách. Práce obsahuje alternativní návrhy na řešení telefonie ve vzdálených lokalitách v návaznosti na centrální telekomunikační systém v TŽ, a.s. Vysoký důraz při návrhu byl kladen na bezpečnost řešení a dosažitelnost hlasové služby. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce: Student během přípravy diplomové práce absolvoval zároveň praxi v podmínkách Třineckých železáren, a.s. Projevoval aktivní zájem o praktickou část nasazení IP telefonie. Podrobně jsme společně analyzovali vzniklé problémy při aplikování IP telefonie v podmínkách hutního podniku. Student aktivně přistupoval k řešení otázky analýzy provozu a přicházel s inovativními postupy pro získání přesnějších údajů. Formální úroveň zpracování práce: Práce je vhodně strukturovaná a obsahuje všechny náležitosti diplomové práce. Zároveň je přehledná a vhodně doplněná grafikou. Další komentáře a připomínky: Práce je využívaná v praxi, slouží jako podkladový materiál k rozvoji VoIP technologii v podmínkách TŽ, a.s.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Skořepa, Michal

Diplomová práce pojednává o možnostech implementace IP telefonie do stávajících datových rozvodů firmy Třinecké železárny a.s. Dle zadání práce měl student navrhnout různá řešení, diskutovat jejich vhodnost pro nasazení v daných podmínkách, provézt finanční rozvahu a na základě výsledků vybrat nejvýhodnější řešení. Toto bylo splněno pouze částečně. Student od samého počátku uvažoval použití komponent firmy Cisco, aniž by toto nějak zdůvodnil. Vzhledem k tomu, že student v závěru stručně dodává, že implementace nebyla z důvodu vysokých pořizovacích nákladů provedena, mohl zvážit také jiná, levnější, řešení IP telefonie. V úvodu práce student poněkud zbytečně a velmi nepřesně rozebírá přechod od analogového (uvádí analogického) signálu k digitálnímu. Mnohem více prostoru mělo být věnováno protokolům pro IP telefonii. Student se v podstatě jen zmiňuje o jejich existenci. Přitom ani neuvádí existenci protokolu SCCP, který je nakonec v návrhu použit. Více pozornosti mělo být také věnováno prvku Cisco Unified Call Manager (CUCM), který ve výsledném řešení použit. V praktické části student z ničeho nic rozebírá teorii zajištění kvality služeb, na kterou v témže odstavci navazuje nutností napájet IP telefony technologií Power over Ethernet (PoE). Navíc, použití PoE pro dané telefony bere jako dogma. Vůbec nebere v úvahu možnost použití samostatných, a mnohem levnějších, napájecích adaptérů. Dále, na Obrázku 6, který má znázorňovat obecnou strukturu VoIP sítě s uvažováním všech požadavků, student prezentuje prvek "CallManager" jako uzel, který disponuje rozhraními se směrovačem, přepínači a jakýmsi propojením do stávající datové sítě. Z pohledu topologie je ovšem ve skutečnosti CUCM koncovým uzlem! Tento studentův pohled na problematiku svědčí o tom, že tento prvek nikdy neviděl a pouze tuší, jak asi může fungovat. Dále, není dostatečně popsána funkce měřicího přístroje NetEnforcer a z obrázku 7 není jasné, jak dokáže zajistit QoS v celé síti, když je připojen jen v jednom místě. Z formálního hlediska shledávám jako hrubou chybu absolutní absenci citace použité literatury v textu! Použitá literatura navíc obsahuje pouze dva ne-internetové zdroje a není prezentovaná dle normy. Odkazy na obrázky v textu jsou v drtivé většině neplatné. Ačkoliv zadání práce nebylo splněno v plném rozsahu, což není pouze chyba studenta, nebyl bohužel tento neúspěch řádně zdůvodněn. Celkově práce působí dojmem, že byla sepsána ve velkém spěchu, na poslední chvíli. Z velkých nedostatků v odborné části usuzuji, že student problematice VoIP téměř nerozumí. Tato diplomová práce je na úrovni středoškolské seminární práce. Práci proto nedoporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce F 15/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Splnění požadavků zadání E 10/20
Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 32011