ŘEHA, D. Dopad masivní elektromobility na Českou republiku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Bakalářská práce pana Řehy vytváří komplexní pohled na možný vliv hromadného rozšíření elektrických automobilů nejen po stránce energetické, ekologické či ekonomické, ale rozebírá i řadu dalších aspektů souvisejících s výrazným rozvojem elektromobility. Nejedná se však o pouhé úvahy, autor vychází z odborných predikcí a závěry podkládá výpočty na základě dostupných vstupních dat. I když odhady budoucnosti mohou být vždy snadno zpochybnitelné, tak student jasně argumentuje postupy k získání výsledků a vstupní hodnoty ověřuje z více zdrojů. Navíc jsou zohledněny i další faktory, jako například různé varianty scénářů s ohledem na odlišnou poptávku po elektrických vozidlech. Práce byla sestavena na základě velkého množství zdrojů, stylistika textu je na výborné úrovni ani po formální stránce není co vytknout. Byť se jedná pouze o odhad budoucího vývoje, tak na základě velmi pilného přístupu studenta přináší práce mnoho zajímavých poznatků a celkově působí výborným dojmem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Závěrečná práce pana Řehy pojednává o velmi aktuálním tématu dopadu masivní elektromobility na ČR. Míra dopadu je posuzována z hlediska ekonomického, energetického a ekologického což odpovídá hlavním cílům vytyčeným v zadání. V úvodu práce jsou popsány počátky elektromobility od 19. století, její nástup a útlum v 30. letech století 20. až po obnovu v 70. letech a znovu v počátku 21. století. Nedílnou součástí je i technický popis a členění elektrovozidel. V následující části jsou popsány hlavní mezinárodní klimatické dohody, které se přímo dotýkají ČR a které definují Národní akční plán čisté mobility (NAPCM). Pro hodnocení dopadu elektromobility práce obsahuje aktuální stav provozovaných elektromobilů, predikce do následujících desetiletí a konfrontaci aktuálního vývoje s očekávanými scénáři NAPCM. Stejně tak je popsán aktuální stav a predikce počtu dobíjecích stanic a distribuce po krajích ČR. Vlastní hodnocení dopadů tvořící majoritní část práce je zpracováno výborně. Závěry jednotlivých zdrojů jsou vhodně kombinovány a doplňovány, autor správně pracuje s konzervativními hodnotami predikcí, přesto závěry doplňuje o extrémní případy rychlého nástupu elektromobility. Důležité je také meziroční srovnání produkce emisí v jednotlivých sektorech. Mezi další dopady je správně zařazena problematika nabíjení vozidel ve velkých městech. Za zmínku též stojí odhad dopadů v hypotetickém případě 100% elektromobility a jejího dopady na snížení příjmu do státního rozpočtu ze spotřební daně. Celkově je práce vzorně zpracovaná, výsledky některých analýz mohou být zkresleny stářím některých údajů, na celkové závěry to však nemá dopad. Práci doporučuji k obhajobě a jako povinnou četbu pro extrémní příznivce i odpůrce elektromobility.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139351