MIŠČÍK, P. Zpracování elektrokardiogramu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ronzhina, Marina

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření ukázkové aplikace pro zpracování EKG signálů v reálném čase. Pro splnění daného účelu autor se seznámil se zařízením pro měření EKG a možnostmi zpracování získaných dát pomocí prostředí LabView. Kromě online zpracování signálů měřených pomocí snímače Vernier vytvořena aplikace také umožňuje offline zpracování EKG nahraných např. z veřejných databázi, což je nad rámec zadání. Podrobný návod na vytvoření kardiomonitoru může být užitečný v laboratorních cvičeních zaměřených na seznámení studentů s metodami zpracování EKG a také možnostmi využití LabView pro dané účely. K programu mám jenom drobné výhrady a to jsou chybějící jednotky v popisech os a také zobrazení RR intervalů, jehož časová osa není v souladu s jinými grafy. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, s některými nedostatky (překlepy, špatné pořadí položek v seznamu literatury, nedostatečná kvalita některých převzatých obrázků). Student prokázal schopnost pracovat svědomitě a samostatně. Zadání je splněno, proto doporučují danou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Kolářová, Jana

Studentova práce stručně definuje elektrokardiografii, popisuje měření elektrické aktivity srdce a získaný elektrokardiografický signál (EKG). Tvar jednotlivých vln a komplexů vln EKG je podrobně popsáno v časové oblasti. Vzhledem k tomu, že se práce z velké části zabývá filtrací tohoto signálu, uvítala bych popis EKG také ve frekvenční oblasti. Druhá kapitola je zaměřena na zpracování EKG. Student popisuje potlačení nulové izolinie, síťového brumu a myopotenciálů. Potlačení nulové izolinie a síťového brumu je v teoretické části řešena použitím lineární filtrace. Popis lineární filtrace není kompaktní, jednotlivé části jsou uvedeny nevhodně a jsou vždy zaměřeny příliš konkrétně. K pochopení principu lineární filtrace tato kapitola nepřispívá. Pro odstranění myopotenciálů student doporučuje jiné metody. Detekci QRS komplexu věnuje blokové schéma s poměrně krátkým neúplým popisem. V kapitole 3 jsou popsány přístrojové a programové prostředky, které student využil pro vytvoření realizační úlohy. Kapitola 4 je detailním a přehledným popisem vytvoření programová aplikace pro načtení nebo měření signálu EKG, jeho zpracováním a detekcí QRS komplexu. V závěru jsou dílčí výsledky práce shrnuty. Po formální stránce je nutno vytknout jazykovou nesourodost obrázků (např. str. 15, 16 anglicky, str. 17 česky, str. 19 slovensky). Dále student v teoretické části nedoporučuje použít lineární filtraci pro odstranění myopotenciálů (str. 17) a v programové aplikaci ji použil bez zdůvodnění. Dále použil filtraci pomocí filtru typu Chebyshev a Butterworth a také použití nezdůvodnil a filtry nepopsal. Programová aplikace je velice přehledná a vhodně rozvržena. Volbou několika parametrů je možné ovlivnit výsledek předzpracování signálu. Student mohl hodnoty parametrů doporučit nebo konkrétně uvést např. u nastavení vzorkovací frekvence v případě načítání signálu ze souboru. Student zadání práce splnil v celém rozsahu a rozšířil jej o možnost načtení dat ze souboru. Práci hodnotím stupněm C a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 39249