SUK, F. Návrh letounu VUT 081 Kondor v dvoutrupové variantě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Antonín

Diplomant splnil cíle zadání, pružně reagoval na změny, které nastaly v průběhu zpracovávání DP z důvodu změn koncepce originálního letounu VUT 081 Kondor. Z tohoto důvodu nebyl např. uveden v DP návrh motorové lože i když ho diplomant řešil aj.Přístup studenta a komunikace s vedoucím DP byl tvůrčí a výsledky budou použity při realizaci letounu VUT 081 KONDOR. Rozsah práce,struktura , grafická i jazyková úroveň jsou na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaněk, František

Práce splňuje zadání, její rozsah je 184 stran a 36 stran příloh. Neobsahuje žádnou obvyklou výkresou dokumentaci, nicméně řada obrázků v textu ukazuje 3D detailní model řešených částí. Pro návrh konstrukce OP a NOP a výpočet jejich zatížení využívá vstupních dat z hmotového rozboru a aerostatických podkladů letounu Kondor a postupů výpočtu zatížení OP Marabu. Nad rámec zadání obsahuje výpočet výkonů letounu a výpočet zatížení přistávacího zařízení, což vzhledem k nadstantartnímu rozsahu práce bylo možné vypustit, nicméně toto rozšíření nijak nepoznamenává vysoký standart všech kapitol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64716