DAŇKOVÁ, K. Hydrogely hydrofobizovaného hyaluronanu a micel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekař, Miloslav

Kristýna Daňková se zhostila zadaných úkolů dobře, přestože byla zejména v experimentální části omezena zdravotní uzávěrou vysokých škol. Pracovala samostatně, pravidelně konzultovala postup, data i vlastní náměty. Naplnila tak očekávání i zadání práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smilek, Jiří

Diplomová práce studentky Bc. Kristýny Daňkové pojednává o možnostech přípravy hydrogelů (a jejich následné charakterizace) na bázi hydrofobizovaného hyaluronanu síťovaného pomocí tenzidů v koncentracích nad kritickou micelární koncentrací. Pro charakterizaci připravených hydrogelů byly zvoleny metody rotační a oscilační reometrie, infračervené spektroskopie a schopnosti botnání vysušených xerogelů. Veškeré cíle definované v zadání práce byly dle názoru oponenta splněny. K logickému členění práce nemám zásadnějších výtek s výjimkou toho, že v teoretické části předložené diplomové práce postrádám kapitolu věnující se infračervené spektroskopii. Vzhledem k tomu, že je to jedna ze dvou technik používaných v experimentální části k prokázání charakteru hydrogelů, bylo by vhodné, aby byla tato metoda i součástí teoretické části. Jinak je práce standardně členěna a v tomto ohledu splňuje veškerá kritéria kladená na VŠKP tohoto charakteru. Ke kvalitě zpracování výsledků mám určité výhrady. Nejsem si jistý a před obhajobou práce doporučuji zkontrolovat, zda ve všech grafických závislostech zobrazujících elastický a viskózní modul v závislosti na amplitudě deformace či frekvence oscilací nabývají tyto moduly tak nízkých hodnot? (např. Obr. 25, str. 44 elastický modul při nejnižší frekvenci zde má hodnotu cca. 0,08 Pa, což je pro „standardní“ hydrogely velmi nízké číslo, řádově se hodnoty modulů pohybují kPa až MPa). Dále doporučuji zobrazovat veškeré reologické výstupy v log-log měřítku (nejenom frekvenční závislosti, ale i amplitudové). Např. graf na obr. 26, str. 45 má bez log-log měřítka jen malou vypovídající hodnotu. Interpretaci výsledků a jejich diskuzi považuji za poměrně zdařilou. Je vidět, že se diplomantka v problematice hydrogelů poměrně dobře orientuje. I přesto v těchto kapitolách lze najít určité nesrovnalosti (např. str. 39 „… viskoelastická látka s převahou elastické deformace…“, str. 40 „… deformační energie způsobená třením je převedena na teplo, což se projeví poklesem viskozity“, nesoulad titulku u obr. 28, str. 46 („0,5 g/l vody palmitoyl hyaluronanu“) s psaným textem („5 g/l palmHya“), které snižují celkový dojem z jinak velmi kvalitní diplomové práce, což je škoda. Úroveň jazykového zpracování diplomové práce je na výborné úrovni. Práce je bez zásadnějších nedostatků typografického či gramatického charakteru. Využití literatury a její citace je zcela v pořádku. Soudě dle rešeršní části diplomové práce je zřejmé, že diplomantka zvládá práci s odbornou literaturu velmi dobře. Závěry diplomové práce jsou konkrétní, jasně definované a zcela adekvátní k naměřeným experimentálním datům. Oceňuji také, že diplomatka navrhuje postupy, kam by se mohl další výzkum v oblasti těchto typů hydrogelů ubírat. Celkově práci hodnotím stupně „B – velmi dobře“ a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 131367