TOMÁŠEK, P. Driver pro vysoce svítivé bílé LED [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Viz PDF soubor. Posudek vypracoval konzultant Ing. Josef Vochyán, Ph.D. ze společnosti Automotive Lighting.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Kubíček, Michal

Student měl navrhnout budič pro LED diody napájený ze sítě. Zadání je splněno pouze částečně a to na velmi slabé úrovni. Předložený text vykazuje značné formální nedostatky, svědčí to o nepříliš pečlivé práci autora (nesprávné používání termínu "LED dioda", použití slangových výrazů), obsahuje řadu převzatých obrázků, často v nízké kvalitě a s cizojazyčným popisem. Úvod práce nevystihuje její obsah. Porovnání LED diod v první kapitole vychází evidentně ze zastaralé literatury, popis moderních bílých LED diod používaných pro osvětlení je povrchní a v práci nelogicky umístěný. Kapitola 2 zcela zbytečně rekapituluje kategorizaci zdrojů z hlediska jejich parametrů, pro zbytek práce je zcela zbytečná. Popis základních topologií spínaných zdrojů v kapitole 3 je nepřesný až chybný. Výběr součástek v kapitole 4 není podložen výpočty, u mnohých je výběr přinejmenším diskutabilní. Navržený plošný spoj svědčí o naprosté neznalosti problematiky návrhu plošných spojů pro spínané zdroje. Změřené parametry (kapitola 6) nepovažuji za relevantní, oscilogramy nejsou vhodně zobrazeny, u měření účinnosti není uvedena metoda měření (použitá zátěž, přístroje...). Student se vůbec nevěnuje problematice bezpečnosti zdrojů napájených z rozvodné sítě, ani požadavkům na jejich elektromagnetickou kompatibilitu, což považuji za velmi závažné pochybení. Ještě mnohem závažnější je ale fakt, že student své zařízení zařadil do kategorie II (dvojitá nebo zesílená izolace), přičemž použil měnič s galvanickou vazbou mezi vstupem a výstupem. Výstup zkonstruovaného zařízení je tedy galvanicky spojen s rozvodnou sítí!!!!!!! Navíc napětí na výstupu může za normálního provozu překročit bezpečnou mez 50V (viz kapitola 1 a 4), navzdory studentovu pozdějšímu tvrzení (kapitola 5). Práce obsahuje zavádějící nepodložené informace (zvlnění proudu LED musí být co nejmenší, nutnost stejného úbytku napětí na diodách v řetězci, "Transformátory se nepoužívají kvůli nutnosti vyrábět je na zakázku přímo pro každý zdroj, což je finančně velice nevýhodné"...). Označení LED 2835 souvisí s rozměry diody (2,8 x 3,5 mm), nejde o katalogové číslo jednoznačně určující typ a vlastnosti součástky! Obrázek 1.7: kondenzátor 10n/60V neexistuje, napětí 60V pro dané použití nepovažuji za dostatečné. Při výpočtu napětí na řetězci autor nebere v potaz teplotní závislost napětí na diodě. Obrázek 1.8: Šířka přívodních vodičů je zbytečně malá, navržená chladicí plocha pro diody není podložena výpočtem (návrh "od oka"). Vzhledem k výše uvedeným výtkám považuji předloženou práci za nevyhovující a nedoporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
25

Otázky

eVSKP id 84636