TVARŮŽEK, M. Hardwarová realizace nemocničního informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Petr

Student na projektu pracoval jen v letním semestru. Přesto se mu podařilo na testovacím serveru CLINICOM realizovat SW RAID a provést obnovení celého informačního systému po simulované havárii pevného disku. Bohužel měl při řešení projektu velké problémy se skriptovacím jazykem, takže předložený program na měření přenosové doby je velmi jednoduchý. Měření by bylo vhodné vícekrát opakovat a hlavně v závěru lépe vyhodnotit reálné snížení propustnosti sběrnice, respektive zpomalení výkonu celého serveru po softwarové realizaci diskového pole.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 29/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
59

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Tématem bakalářské práce byla hardwarová realizace nemocničního informačního systému. Již samotné zadání práce je zcela nevyhovující a neodpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Podle zadání měl student vytvořit SW RAID pole na operačním systému CentOS a otestovat přenosovou rychlost při zálohování na USB médium. Předložená práce má rozsah 42 stran, z toho vlastní text práce má rozsah 28 stran. Ve velké části student pouze popisuje obecné informace, které nemají přímou souvislost se samotnou prací. Převážná část tohoto teoretického rozboru je čistou kopii z různých webových stránek (k posudku přikládám originální texty). Zkopírovány jsou kapitoly 2.2 až 2.6 a dále celá kapitola 4. V práci zcela chybí specifikace hardwarových nároků NIS CLINICOM a specifikace požadavků na rychlost a bezpečnost informačního systému. Samotné vytvoření SW RAID 1 diskového pole na systémech Linux je takřka triviální úkon, který je běžně popsán v dokumentaci k dané linuxové distribuci. Vlastní přínos studenta spočívá pouze v měření přenosové rychlosti, které je popsáno pouze na dvou stranách (kap. 8) Zde student vytvořil jednoduchý skript, který slouží pro zjištění času potřebného pro přenos jednoho souboru o známé velikosti. Z toho se pak určí výsledná přenosová rychlost. V tomto případě samotné RAID pole nemůže mít vliv na výsledek, neboť celková přenosová rychlost je limitována rychlostí USB rozhraní a zejména pak rychlostí použitého flash disku. Měření rychlosti bylo provedeno pouze jednou a z výsledků byly vyvozeny zcela chybné závěry. Práce tedy nesplnila zadání. Po formální stránce má práce vážné nedostatky. Přes vykopírování velké části práce z různých online zdrojů se v práci vyskytuje celá řada pravopisných i stylistických chyb. V mnoha případech chybí odkazy na literaturu, použité obrázky jsou nekvalitní a mají nevhodný popisek. Práci nedoporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením "nevyhovující / F".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 5/20
Odborná úroveň práce 0/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 2/20
Formální zpracování práce F 2/10
Navrhovaná známka
F
Body
9

eVSKP id 31236