MÜLLER, M. Technologiie kotvení implantátů při transmedulární osteosyntéze proximální tibie. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Výjimečný student, příkladná bakalářská práce, přesahující odbornou náplní rozsah bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Předložená bakalářská práce řeší velice aktuální interdisciplinární problematiku kotvení implantátů při stabilizování zlomeniny v proximální části kostí. Konstrukčně je navržen implantátový systém včetně podrobné pevnostní kontroly. Formální připomínky: 1. L6 ... příjmení diplomanta ... 2. L11 ... Kirscherových ... 3. L13 Dlahy můžeme ... záměna čísla obrázků 4. L22 Chybně očíslovaná kapitola a podkapitola 5. L28 Tibiální kost nese váhu (lépe je zatěžována hmotností) ...jde o tibiální nebo femulární kost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29231