KŘÍŽOVÁ, D. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Při zpracování práce autorka prokázala jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce má ryze aplikační charakter. Její hlavní přínos spočívá ve zpracování nezávislého hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu. Závěry jsou odvozeny správně, doporučení pro společnost ke zlepšení finanční výkonnosti by však mohly být rozsáhlejší. Na velmi dobré úrovni je formální úprava práce. Práce je přehledně uspořádaná, text je doplněn přehlednými tabulkami a grafy s dobrou vypovídací schopností. Při zpracování práce pracovala diplomantka iniciativně, projevovala zájem o řešenou problematiku a prokázala schopnost samostatného řešení zadaného problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Luňáček, Jiří

Jde o komplexně a výborně zpracovanou práci. K textu mám pouze drobné připomínky: 1. Pouze koncept SWOT matice by měl být doplněn ještě o další nástroje, minimálně o 7S. Samotný Porterům model nemusí odhalit veškeré S a W stránky. 2. Formulace "Partneři" u benchmarkingu není, dle mého soudu, správná. Jde o konkurenty. 3. Výběr konkurenčních firem mohl být podrobněji zdůvodněn, standardně by mělo jít o formu náhodného výběru. 4. Návrh výstavby nové haly zřejmě vychází i z jiných skutečností, než je uvedeno v textu práce. Tyto faktory zde mohly být zmíněny podrobněji. I přes uvedené výhrady hodnotím práci známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142962