SKUPA, J. Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Diplomant se ve své práci zabývá problematikou zateplení rodinného domu v obci Vrby. V teoretické části se věnuje tepelně izolačním materiálům používaným za zateplení staveb, energeticky úsporným domům, normovým požadavkům, které je nutné splnit při zateplování domů, energetické náročnosti staveb, problematice zateplení obvodového pláště, střešní konstrukce, soklu a podlahy, metodám hodnocení investice a nakonec rozpočtům. V praktické části se zabývá konkrétním rodinným domem, u kterého v první části navrhuje tři varianty zateplení vnějších obvodových stěn, vždy za použití jiného tepelně izolačního materiálu a zateplení podlahy, soklu a střechy, které je u všech třech variant zateplení obvodových stěn stejné. U jednotlivých navržených variant posuzuje vybrané tepelně technické vlastnosti, jako například součinitel prostupu tepla a kondenzaci vodní páry v konstrukci. Počítá náklady na provoz domu spojené s vytápěním a přípravu teplé vody u jednotlivých navržených variant. Následně provádí výpočet nákladů na realizaci jednotlivých variant, výpočet prosté a reálné doby návratnosti a také čisté současné hodnoty. Potom provádí analýzu všech zjištěných výsledků a následuje závěr práce, ve kterém přidává vlastní doporučení na základě provedené analýzy a vlastních zkušeností. Diplomová práce řeší velmi aktuální problematiku a její výsledky jsou použitelné jak pro teoretické, tak i praktické využití. Diplomová práce je rozsáhlá a splnila svůj cíl. Text diplomové práce je v pořádku, je úhledně zarovnaný do bloku a vkusně doplněn o spoustu obrázků, tabulek a grafů. Diplomová práce je zpracována na výborné úrovni. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Student splnil cíl diplomové práce.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována na velmi pěkné úrovní.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Úroveň zpracování analytické části je na výborné úrovni. Zvolené metody na zpracování podkladů a vstupních dat jsou v pořádku.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce je v pořádku.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce řeší velmi aktuální problematiku a má přínos pro praxi i pro teoretické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou i přehled literatury je v pořádku.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání, úprava obrázků, tabulek a grafů je v pořádku.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Diplomant se ve své práci zabývá problematikou zateplení rodinného domu, u kterého v první části tři varianty zateplení vnějšího pláště. U jednotlivých navržených variant posuzuje vybrané tepelně technické vlastnosti, počítá náklady na provoz domu spojené s vytápěním a přípravu teplé vody u jednotlivých navržených variant. Následně provádí výpočet nákladů na realizaci jednotlivých variant, výpočet prosté a reálné doby návratnosti. Diplomová práce řeší sice aktuální problematiku, ale jedná se o velmi jednoduchý přístup k řešené problematice a zjednodušeně řečeno, postupy a výsledky jsou porovnatelné s jinými DP. V práci neshledávám žádnou novost řešení. Diplomant mohl v práci zařadit i jiná řešení úpory energie než pouze změnu zateplovacích materiálů na obvodových stěnách. V práci mohla být vzhledem k trendu zvyšujících se cen zateplovacích materiálů zapracována i úvaha o tomto trendu a vlivu na návratnost investice. Díky tomu se snižuje u práce přínos pro praktické i teoretické využití. Přesto hodnotím práci jako kvalitní a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127908