VÁGNER, A. Reálná propustnost zařízení pracujících na standardu 802.11n [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Münster, Petr

Student pracoval samostatně a pravidělně konzultoval průběžné výsledky práce. Z výsledků je patrné, že dané problematice porozuměl velmi dobře. S prací studenta jsem byl spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Reichert, Pavel

Student v práci rozebírá problematiku bezdrátových sítí s technologií 802.11, se zaměřením na standard n. Práce má logickou strukturu, kde student přehledně a jasně popisuje technologii 802.11n a následně i průběhy testů. Z práce je rovněž patrná studentova znalost technologie 802.11, která byla nezbytná pro nastavení parametrů testovacího prostředí. Práce sleduje zadání bod po bodu a plní jej v celém rozsahu.Diskuze výsledků je také na dobré úrovni. Po formální stránce má práce jen dílčí nedostatky, kdy se v některých místech autor nevyvaroval použití hovorové češtiny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 40262